ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعدی محمدی ، (1398). شناسایی و تحلیل موانع موثر بر گسترش فعالیت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: انجمن سبز چیا در شهرستان مریوان)، مجله جغرافیا و توسعه، 17(55)، 211-236. magiran.com/p1964551
Saadi Mohammadi , (2019). Identifying and Analyzing Affecting Factors on the Expansion of Environmental NGOs’ Activities in Rural Areas (Case Study: Chia Green Society in Marivan County), Geography and Development Iranian Journal, 17(55), 211-236. magiran.com/p1964551
سعدی محمدی ، شناسایی و تحلیل موانع موثر بر گسترش فعالیت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: انجمن سبز چیا در شهرستان مریوان). مجله جغرافیا و توسعه، 1398؛ 17(55): 211-236. magiran.com/p1964551
Saadi Mohammadi , Identifying and Analyzing Affecting Factors on the Expansion of Environmental NGOs’ Activities in Rural Areas (Case Study: Chia Green Society in Marivan County), Geography and Development Iranian Journal, 2019; 17(55): 211-236. magiran.com/p1964551
سعدی محمدی ، "شناسایی و تحلیل موانع موثر بر گسترش فعالیت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: انجمن سبز چیا در شهرستان مریوان)"، مجله جغرافیا و توسعه 17، شماره 55 (1398): 211-236. magiran.com/p1964551
Saadi Mohammadi , "Identifying and Analyzing Affecting Factors on the Expansion of Environmental NGOs’ Activities in Rural Areas (Case Study: Chia Green Society in Marivan County)", Geography and Development Iranian Journal 17, no.55 (2019): 211-236. magiran.com/p1964551
سعدی محمدی ، (1398). 'شناسایی و تحلیل موانع موثر بر گسترش فعالیت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: انجمن سبز چیا در شهرستان مریوان)'، مجله جغرافیا و توسعه، 17(55)، صص.211-236. magiran.com/p1964551
Saadi Mohammadi , (2019). 'Identifying and Analyzing Affecting Factors on the Expansion of Environmental NGOs’ Activities in Rural Areas (Case Study: Chia Green Society in Marivan County)', Geography and Development Iranian Journal, 17(55), pp.211-236. magiran.com/p1964551
سعدی محمدی . "شناسایی و تحلیل موانع موثر بر گسترش فعالیت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: انجمن سبز چیا در شهرستان مریوان)". مجله جغرافیا و توسعه، 17 ،55 ، 1398، 211-236. magiran.com/p1964551
Saadi Mohammadi . "Identifying and Analyzing Affecting Factors on the Expansion of Environmental NGOs’ Activities in Rural Areas (Case Study: Chia Green Society in Marivan County)", Geography and Development Iranian Journal, 17, 55, 2019, 211-236. magiran.com/p1964551
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال