ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید عطایی نظری، (1397). نقدی بر ویراست «حاشیه مل شمسا گیلانی بر تعلیقه خفری بر الهیات شرح تجرید در مباحث قدرت و علم الهی»، نشریه آینه پژوهش، 29(5)، 47-60. magiran.com/p1964862
Hamid Atāie Nazari, (2018). A critique of the edition of Mullā Shamsā Gilāni›s Annotation on Khafri›s Ta›liqa on Elāhiyāt- e Sharh-e Tajrīd (Theology of the Explanation of Abstraction) Regarding the Divine Science and Power, , 29(5), 47-60. magiran.com/p1964862
حمید عطایی نظری، نقدی بر ویراست «حاشیه مل شمسا گیلانی بر تعلیقه خفری بر الهیات شرح تجرید در مباحث قدرت و علم الهی». نشریه آینه پژوهش، 1397؛ 29(5): 47-60. magiran.com/p1964862
Hamid Atāie Nazari, A critique of the edition of Mullā Shamsā Gilāni›s Annotation on Khafri›s Ta›liqa on Elāhiyāt- e Sharh-e Tajrīd (Theology of the Explanation of Abstraction) Regarding the Divine Science and Power, , 2018; 29(5): 47-60. magiran.com/p1964862
حمید عطایی نظری، "نقدی بر ویراست «حاشیه مل شمسا گیلانی بر تعلیقه خفری بر الهیات شرح تجرید در مباحث قدرت و علم الهی»"، نشریه آینه پژوهش 29، شماره 5 (1397): 47-60. magiran.com/p1964862
Hamid Atāie Nazari, "A critique of the edition of Mullā Shamsā Gilāni›s Annotation on Khafri›s Ta›liqa on Elāhiyāt- e Sharh-e Tajrīd (Theology of the Explanation of Abstraction) Regarding the Divine Science and Power", 29, no.5 (2018): 47-60. magiran.com/p1964862
حمید عطایی نظری، (1397). 'نقدی بر ویراست «حاشیه مل شمسا گیلانی بر تعلیقه خفری بر الهیات شرح تجرید در مباحث قدرت و علم الهی»'، نشریه آینه پژوهش، 29(5)، صص.47-60. magiran.com/p1964862
Hamid Atāie Nazari, (2018). 'A critique of the edition of Mullā Shamsā Gilāni›s Annotation on Khafri›s Ta›liqa on Elāhiyāt- e Sharh-e Tajrīd (Theology of the Explanation of Abstraction) Regarding the Divine Science and Power', , 29(5), pp.47-60. magiran.com/p1964862
حمید عطایی نظری. "نقدی بر ویراست «حاشیه مل شمسا گیلانی بر تعلیقه خفری بر الهیات شرح تجرید در مباحث قدرت و علم الهی»". نشریه آینه پژوهش، 29 ،5 ، 1397، 47-60. magiran.com/p1964862
Hamid Atāie Nazari. "A critique of the edition of Mullā Shamsā Gilāni›s Annotation on Khafri›s Ta›liqa on Elāhiyāt- e Sharh-e Tajrīd (Theology of the Explanation of Abstraction) Regarding the Divine Science and Power", , 29, 5, 2018, 47-60. magiran.com/p1964862
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال