ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهشید ارفع نیا، عماد ملاابراهیمی، (1397). حل مسالمت آمیز و شرایط جایگزین؛ روش های حل و فصل اختلافات در قراردادهای نوین بالادستی صنعت نفت و گاز با تاکید بر قرارداد IPC، نشریه مطالعات حقوق انرژی، 4(2)، 293-320. magiran.com/p1965179
Behshid Arfania , Emad Molla Ebrahimi, (2019). Peaceful Resolution and Alternative Conditions as Dispute Resolution Methods in Upstream Contracts for the Oil and Gas Industry with an Emphasis on IPC Contracts, Journal of Research Energy Law Studies, 4(2), 293-320. magiran.com/p1965179
بهشید ارفع نیا، عماد ملاابراهیمی، حل مسالمت آمیز و شرایط جایگزین؛ روش های حل و فصل اختلافات در قراردادهای نوین بالادستی صنعت نفت و گاز با تاکید بر قرارداد IPC. نشریه مطالعات حقوق انرژی، 1397؛ 4(2): 293-320. magiran.com/p1965179
Behshid Arfania , Emad Molla Ebrahimi, Peaceful Resolution and Alternative Conditions as Dispute Resolution Methods in Upstream Contracts for the Oil and Gas Industry with an Emphasis on IPC Contracts, Journal of Research Energy Law Studies, 2019; 4(2): 293-320. magiran.com/p1965179
بهشید ارفع نیا، عماد ملاابراهیمی، "حل مسالمت آمیز و شرایط جایگزین؛ روش های حل و فصل اختلافات در قراردادهای نوین بالادستی صنعت نفت و گاز با تاکید بر قرارداد IPC"، نشریه مطالعات حقوق انرژی 4، شماره 2 (1397): 293-320. magiran.com/p1965179
Behshid Arfania , Emad Molla Ebrahimi, "Peaceful Resolution and Alternative Conditions as Dispute Resolution Methods in Upstream Contracts for the Oil and Gas Industry with an Emphasis on IPC Contracts", Journal of Research Energy Law Studies 4, no.2 (2019): 293-320. magiran.com/p1965179
بهشید ارفع نیا، عماد ملاابراهیمی، (1397). 'حل مسالمت آمیز و شرایط جایگزین؛ روش های حل و فصل اختلافات در قراردادهای نوین بالادستی صنعت نفت و گاز با تاکید بر قرارداد IPC'، نشریه مطالعات حقوق انرژی، 4(2)، صص.293-320. magiran.com/p1965179
Behshid Arfania , Emad Molla Ebrahimi, (2019). 'Peaceful Resolution and Alternative Conditions as Dispute Resolution Methods in Upstream Contracts for the Oil and Gas Industry with an Emphasis on IPC Contracts', Journal of Research Energy Law Studies, 4(2), pp.293-320. magiran.com/p1965179
بهشید ارفع نیا؛ عماد ملاابراهیمی. "حل مسالمت آمیز و شرایط جایگزین؛ روش های حل و فصل اختلافات در قراردادهای نوین بالادستی صنعت نفت و گاز با تاکید بر قرارداد IPC". نشریه مطالعات حقوق انرژی، 4 ،2 ، 1397، 293-320. magiran.com/p1965179
Behshid Arfania ; Emad Molla Ebrahimi. "Peaceful Resolution and Alternative Conditions as Dispute Resolution Methods in Upstream Contracts for the Oil and Gas Industry with an Emphasis on IPC Contracts", Journal of Research Energy Law Studies, 4, 2, 2019, 293-320. magiran.com/p1965179
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال