ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی پیری، محمدرضا شکیب، بهاره احمدپور، (1397). بررسی رویکرد دیوان های داوری ایکسید به دفاع ضرورت و شرط استثنا: تاملی بر پرونده های گازی آرژانتین، نشریه مطالعات حقوق انرژی، 4(2)، 377-403. magiran.com/p1965182
Mahdi Piri , Mohammadreza Shakib, Bahareh Ahmadpour, (2019). Examination of the Approach of ICSID Arbitration Tribunals to Necessity Defense and Exception Clause: Contemplating on Argentine Gas Cases, Journal of Research Energy Law Studies, 4(2), 377-403. magiran.com/p1965182
مهدی پیری، محمدرضا شکیب، بهاره احمدپور، بررسی رویکرد دیوان های داوری ایکسید به دفاع ضرورت و شرط استثنا: تاملی بر پرونده های گازی آرژانتین. نشریه مطالعات حقوق انرژی، 1397؛ 4(2): 377-403. magiran.com/p1965182
Mahdi Piri , Mohammadreza Shakib, Bahareh Ahmadpour, Examination of the Approach of ICSID Arbitration Tribunals to Necessity Defense and Exception Clause: Contemplating on Argentine Gas Cases, Journal of Research Energy Law Studies, 2019; 4(2): 377-403. magiran.com/p1965182
مهدی پیری، محمدرضا شکیب، بهاره احمدپور، "بررسی رویکرد دیوان های داوری ایکسید به دفاع ضرورت و شرط استثنا: تاملی بر پرونده های گازی آرژانتین"، نشریه مطالعات حقوق انرژی 4، شماره 2 (1397): 377-403. magiran.com/p1965182
Mahdi Piri , Mohammadreza Shakib, Bahareh Ahmadpour, "Examination of the Approach of ICSID Arbitration Tribunals to Necessity Defense and Exception Clause: Contemplating on Argentine Gas Cases", Journal of Research Energy Law Studies 4, no.2 (2019): 377-403. magiran.com/p1965182
مهدی پیری، محمدرضا شکیب، بهاره احمدپور، (1397). 'بررسی رویکرد دیوان های داوری ایکسید به دفاع ضرورت و شرط استثنا: تاملی بر پرونده های گازی آرژانتین'، نشریه مطالعات حقوق انرژی، 4(2)، صص.377-403. magiran.com/p1965182
Mahdi Piri , Mohammadreza Shakib, Bahareh Ahmadpour, (2019). 'Examination of the Approach of ICSID Arbitration Tribunals to Necessity Defense and Exception Clause: Contemplating on Argentine Gas Cases', Journal of Research Energy Law Studies, 4(2), pp.377-403. magiran.com/p1965182
مهدی پیری؛ محمدرضا شکیب؛ بهاره احمدپور. "بررسی رویکرد دیوان های داوری ایکسید به دفاع ضرورت و شرط استثنا: تاملی بر پرونده های گازی آرژانتین". نشریه مطالعات حقوق انرژی، 4 ،2 ، 1397، 377-403. magiran.com/p1965182
Mahdi Piri ; Mohammadreza Shakib; Bahareh Ahmadpour. "Examination of the Approach of ICSID Arbitration Tribunals to Necessity Defense and Exception Clause: Contemplating on Argentine Gas Cases", Journal of Research Energy Law Studies, 4, 2, 2019, 377-403. magiran.com/p1965182
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال