ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا طجرلو، صادق عبدی، (1397). مقایسه هیئت های حل و فصل اختلافات قراردادی وزارت نفت و نمونه قراردادهای بین المللی فیدیک، نشریه مطالعات حقوق انرژی، 4(2)، 493-516. magiran.com/p1965186
Reza Tajarloo , Sadegh Abdi, (2019). Comparative Study of the Dispute Resolution Boards of the Ministry of Oil and International FIDIC Contracts, Journal of Research Energy Law Studies, 4(2), 493-516. magiran.com/p1965186
رضا طجرلو، صادق عبدی، مقایسه هیئت های حل و فصل اختلافات قراردادی وزارت نفت و نمونه قراردادهای بین المللی فیدیک. نشریه مطالعات حقوق انرژی، 1397؛ 4(2): 493-516. magiran.com/p1965186
Reza Tajarloo , Sadegh Abdi, Comparative Study of the Dispute Resolution Boards of the Ministry of Oil and International FIDIC Contracts, Journal of Research Energy Law Studies, 2019; 4(2): 493-516. magiran.com/p1965186
رضا طجرلو، صادق عبدی، "مقایسه هیئت های حل و فصل اختلافات قراردادی وزارت نفت و نمونه قراردادهای بین المللی فیدیک"، نشریه مطالعات حقوق انرژی 4، شماره 2 (1397): 493-516. magiran.com/p1965186
Reza Tajarloo , Sadegh Abdi, "Comparative Study of the Dispute Resolution Boards of the Ministry of Oil and International FIDIC Contracts", Journal of Research Energy Law Studies 4, no.2 (2019): 493-516. magiran.com/p1965186
رضا طجرلو، صادق عبدی، (1397). 'مقایسه هیئت های حل و فصل اختلافات قراردادی وزارت نفت و نمونه قراردادهای بین المللی فیدیک'، نشریه مطالعات حقوق انرژی، 4(2)، صص.493-516. magiran.com/p1965186
Reza Tajarloo , Sadegh Abdi, (2019). 'Comparative Study of the Dispute Resolution Boards of the Ministry of Oil and International FIDIC Contracts', Journal of Research Energy Law Studies, 4(2), pp.493-516. magiran.com/p1965186
رضا طجرلو؛ صادق عبدی. "مقایسه هیئت های حل و فصل اختلافات قراردادی وزارت نفت و نمونه قراردادهای بین المللی فیدیک". نشریه مطالعات حقوق انرژی، 4 ،2 ، 1397، 493-516. magiran.com/p1965186
Reza Tajarloo ; Sadegh Abdi. "Comparative Study of the Dispute Resolution Boards of the Ministry of Oil and International FIDIC Contracts", Journal of Research Energy Law Studies, 4, 2, 2019, 493-516. magiran.com/p1965186
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال