ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا گودرزی، ولی رستمی، (1397). تحلیل ماهیت درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و نظام حقوقی حاکم آن، نشریه مطالعات حقوق انرژی، 4(2)، 517-545. magiran.com/p1965187
Zahra Goudarzi , Vali Rostami, (2019). Analysis of the Nature of the Incomes of The National Iranian Oil Company and Its Legal System, Journal of Research Energy Law Studies, 4(2), 517-545. magiran.com/p1965187
زهرا گودرزی، ولی رستمی، تحلیل ماهیت درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و نظام حقوقی حاکم آن. نشریه مطالعات حقوق انرژی، 1397؛ 4(2): 517-545. magiran.com/p1965187
Zahra Goudarzi , Vali Rostami, Analysis of the Nature of the Incomes of The National Iranian Oil Company and Its Legal System, Journal of Research Energy Law Studies, 2019; 4(2): 517-545. magiran.com/p1965187
زهرا گودرزی، ولی رستمی، "تحلیل ماهیت درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و نظام حقوقی حاکم آن"، نشریه مطالعات حقوق انرژی 4، شماره 2 (1397): 517-545. magiran.com/p1965187
Zahra Goudarzi , Vali Rostami, "Analysis of the Nature of the Incomes of The National Iranian Oil Company and Its Legal System", Journal of Research Energy Law Studies 4, no.2 (2019): 517-545. magiran.com/p1965187
زهرا گودرزی، ولی رستمی، (1397). 'تحلیل ماهیت درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و نظام حقوقی حاکم آن'، نشریه مطالعات حقوق انرژی، 4(2)، صص.517-545. magiran.com/p1965187
Zahra Goudarzi , Vali Rostami, (2019). 'Analysis of the Nature of the Incomes of The National Iranian Oil Company and Its Legal System', Journal of Research Energy Law Studies, 4(2), pp.517-545. magiran.com/p1965187
زهرا گودرزی؛ ولی رستمی. "تحلیل ماهیت درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و نظام حقوقی حاکم آن". نشریه مطالعات حقوق انرژی، 4 ،2 ، 1397، 517-545. magiran.com/p1965187
Zahra Goudarzi ; Vali Rostami. "Analysis of the Nature of the Incomes of The National Iranian Oil Company and Its Legal System", Journal of Research Energy Law Studies, 4, 2, 2019, 517-545. magiran.com/p1965187
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال