ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل گیلاوند، عفر فتاحی اصل ، میلاد کاملی، (1397). بررسی تاثیراستفاده از اپلیکیشن آموزشی موبایل شیوه های مناسب مطالعه و یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان، مجله آینده آموزش پزشکی، 9(1)، 25-29. magiran.com/p1965230
Abdolreza Gilavand, Jafar Fattahi Asl , Milad Kameli, (2019). Investigating the Effect of Using the Mobile Educational App as Appropriate Method of Study and Learning on Students' Educational Achievement, Future of Medical Education Journal, 9(1), 25-29. magiran.com/p1965230
ابوالفضل گیلاوند، عفر فتاحی اصل ، میلاد کاملی، بررسی تاثیراستفاده از اپلیکیشن آموزشی موبایل شیوه های مناسب مطالعه و یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان. مجله آینده آموزش پزشکی، 1397؛ 9(1): 25-29. magiran.com/p1965230
Abdolreza Gilavand, Jafar Fattahi Asl , Milad Kameli, Investigating the Effect of Using the Mobile Educational App as Appropriate Method of Study and Learning on Students' Educational Achievement, Future of Medical Education Journal, 2019; 9(1): 25-29. magiran.com/p1965230
ابوالفضل گیلاوند، عفر فتاحی اصل ، میلاد کاملی، "بررسی تاثیراستفاده از اپلیکیشن آموزشی موبایل شیوه های مناسب مطالعه و یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان"، مجله آینده آموزش پزشکی 9، شماره 1 (1397): 25-29. magiran.com/p1965230
Abdolreza Gilavand, Jafar Fattahi Asl , Milad Kameli, "Investigating the Effect of Using the Mobile Educational App as Appropriate Method of Study and Learning on Students' Educational Achievement", Future of Medical Education Journal 9, no.1 (2019): 25-29. magiran.com/p1965230
ابوالفضل گیلاوند، عفر فتاحی اصل ، میلاد کاملی، (1397). 'بررسی تاثیراستفاده از اپلیکیشن آموزشی موبایل شیوه های مناسب مطالعه و یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان'، مجله آینده آموزش پزشکی، 9(1)، صص.25-29. magiran.com/p1965230
Abdolreza Gilavand, Jafar Fattahi Asl , Milad Kameli, (2019). 'Investigating the Effect of Using the Mobile Educational App as Appropriate Method of Study and Learning on Students' Educational Achievement', Future of Medical Education Journal, 9(1), pp.25-29. magiran.com/p1965230
ابوالفضل گیلاوند؛ عفر فتاحی اصل ؛ میلاد کاملی. "بررسی تاثیراستفاده از اپلیکیشن آموزشی موبایل شیوه های مناسب مطالعه و یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان". مجله آینده آموزش پزشکی، 9 ،1 ، 1397، 25-29. magiran.com/p1965230
Abdolreza Gilavand; Jafar Fattahi Asl ; Milad Kameli. "Investigating the Effect of Using the Mobile Educational App as Appropriate Method of Study and Learning on Students' Educational Achievement", Future of Medical Education Journal, 9, 1, 2019, 25-29. magiran.com/p1965230
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال