ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین ستاری نجف آبادی، (1397). مطالعه تطبیقی مصادیقی از سنگ نگار ه های باستانی و نمونه های مکاتب نگارگری اسلامی، جهت بازشناسی استعلا در مدیحه سرایی، نشریه نگارینه (هنر اسلامی)، 5(15)، 59-70. magiran.com/p1965286
Nasrin Sattari Najaf Abadi, (2018). Comparative studying about proofs of “ancient petro glyphs and samples ofIslamic Persian Painting” for recognizing of heightened in eulogy, Journal of Negarineh Islamic Art, 5(15), 59-70. magiran.com/p1965286
نسرین ستاری نجف آبادی، مطالعه تطبیقی مصادیقی از سنگ نگار ه های باستانی و نمونه های مکاتب نگارگری اسلامی، جهت بازشناسی استعلا در مدیحه سرایی. نشریه نگارینه (هنر اسلامی)، 1397؛ 5(15): 59-70. magiran.com/p1965286
Nasrin Sattari Najaf Abadi, Comparative studying about proofs of “ancient petro glyphs and samples ofIslamic Persian Painting” for recognizing of heightened in eulogy, Journal of Negarineh Islamic Art, 2018; 5(15): 59-70. magiran.com/p1965286
نسرین ستاری نجف آبادی، "مطالعه تطبیقی مصادیقی از سنگ نگار ه های باستانی و نمونه های مکاتب نگارگری اسلامی، جهت بازشناسی استعلا در مدیحه سرایی"، نشریه نگارینه (هنر اسلامی) 5، شماره 15 (1397): 59-70. magiran.com/p1965286
Nasrin Sattari Najaf Abadi, "Comparative studying about proofs of “ancient petro glyphs and samples ofIslamic Persian Painting” for recognizing of heightened in eulogy", Journal of Negarineh Islamic Art 5, no.15 (2018): 59-70. magiran.com/p1965286
نسرین ستاری نجف آبادی، (1397). 'مطالعه تطبیقی مصادیقی از سنگ نگار ه های باستانی و نمونه های مکاتب نگارگری اسلامی، جهت بازشناسی استعلا در مدیحه سرایی'، نشریه نگارینه (هنر اسلامی)، 5(15)، صص.59-70. magiran.com/p1965286
Nasrin Sattari Najaf Abadi, (2018). 'Comparative studying about proofs of “ancient petro glyphs and samples ofIslamic Persian Painting” for recognizing of heightened in eulogy', Journal of Negarineh Islamic Art, 5(15), pp.59-70. magiran.com/p1965286
نسرین ستاری نجف آبادی. "مطالعه تطبیقی مصادیقی از سنگ نگار ه های باستانی و نمونه های مکاتب نگارگری اسلامی، جهت بازشناسی استعلا در مدیحه سرایی". نشریه نگارینه (هنر اسلامی)، 5 ،15 ، 1397، 59-70. magiran.com/p1965286
Nasrin Sattari Najaf Abadi. "Comparative studying about proofs of “ancient petro glyphs and samples ofIslamic Persian Painting” for recognizing of heightened in eulogy", Journal of Negarineh Islamic Art, 5, 15, 2018, 59-70. magiran.com/p1965286
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال