ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا طلایی، احمد جعفرنژاد، عالیه کاظمی، حنانه محمدی کنگرانی، (1398). طراحی مدل اعتمادسازی در شبکه تامین خدمات بشردوستانه (مطالعه موردی: آتش سوزی ساختمان پلاسکو ، انفجار شهران، آب گرفتگی مترو تهران)، فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، 7(2)، 59-82. magiran.com/p1965291
Hamidreza Talaie, Ahmad Jafarnejad Chaghoushi , Alieh Kazemi, Hananeh Mohamadi Kangarani, (2019). Designing a Trust Building Model in the Humanitarian Services Network(Case study: Plasco building fire, Shahran explosion, Metro flooding in Tehran), Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations, 7(2), 59-82. magiran.com/p1965291
حمیدرضا طلایی، احمد جعفرنژاد، عالیه کاظمی، حنانه محمدی کنگرانی، طراحی مدل اعتمادسازی در شبکه تامین خدمات بشردوستانه (مطالعه موردی: آتش سوزی ساختمان پلاسکو ، انفجار شهران، آب گرفتگی مترو تهران). فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، 1398؛ 7(2): 59-82. magiran.com/p1965291
Hamidreza Talaie, Ahmad Jafarnejad Chaghoushi , Alieh Kazemi, Hananeh Mohamadi Kangarani, Designing a Trust Building Model in the Humanitarian Services Network(Case study: Plasco building fire, Shahran explosion, Metro flooding in Tehran), Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations, 2019; 7(2): 59-82. magiran.com/p1965291
حمیدرضا طلایی، احمد جعفرنژاد، عالیه کاظمی، حنانه محمدی کنگرانی، "طراحی مدل اعتمادسازی در شبکه تامین خدمات بشردوستانه (مطالعه موردی: آتش سوزی ساختمان پلاسکو ، انفجار شهران، آب گرفتگی مترو تهران)"، فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی 7، شماره 2 (1398): 59-82. magiran.com/p1965291
Hamidreza Talaie, Ahmad Jafarnejad Chaghoushi , Alieh Kazemi, Hananeh Mohamadi Kangarani, "Designing a Trust Building Model in the Humanitarian Services Network(Case study: Plasco building fire, Shahran explosion, Metro flooding in Tehran)", Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations 7, no.2 (2019): 59-82. magiran.com/p1965291
حمیدرضا طلایی، احمد جعفرنژاد، عالیه کاظمی، حنانه محمدی کنگرانی، (1398). 'طراحی مدل اعتمادسازی در شبکه تامین خدمات بشردوستانه (مطالعه موردی: آتش سوزی ساختمان پلاسکو ، انفجار شهران، آب گرفتگی مترو تهران)'، فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، 7(2)، صص.59-82. magiran.com/p1965291
Hamidreza Talaie, Ahmad Jafarnejad Chaghoushi , Alieh Kazemi, Hananeh Mohamadi Kangarani, (2019). 'Designing a Trust Building Model in the Humanitarian Services Network(Case study: Plasco building fire, Shahran explosion, Metro flooding in Tehran)', Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations, 7(2), pp.59-82. magiran.com/p1965291
حمیدرضا طلایی؛ احمد جعفرنژاد؛ عالیه کاظمی؛ حنانه محمدی کنگرانی. "طراحی مدل اعتمادسازی در شبکه تامین خدمات بشردوستانه (مطالعه موردی: آتش سوزی ساختمان پلاسکو ، انفجار شهران، آب گرفتگی مترو تهران)". فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، 7 ،2 ، 1398، 59-82. magiran.com/p1965291
Hamidreza Talaie; Ahmad Jafarnejad Chaghoushi ; Alieh Kazemi; Hananeh Mohamadi Kangarani. "Designing a Trust Building Model in the Humanitarian Services Network(Case study: Plasco building fire, Shahran explosion, Metro flooding in Tehran)", Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations, 7, 2, 2019, 59-82. magiran.com/p1965291
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال