ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حسین حسینی مهر، مهرداد عنبریان، (1397). بررسی تاثیر سطوح حرکتی فرونتال، ساجیتال و اسکاپولا برمیزان چرخشبالایی کتف و نسبت به ریتم اسکاپولا، نشریه پژوهش در پزشکی، 43(1)، 23-27. magiran.com/p1965297
Seyed Hossein Hosseinimehr, Mehrdad Anbarian, (2019). Effects of frontal, sagittal, and scapular surfaces on the upper and upper scapular surfaces of the scapula and the scapular rhythm, Journal of Research In Medical Sciences, 43(1), 23-27. magiran.com/p1965297
سید حسین حسینی مهر، مهرداد عنبریان، بررسی تاثیر سطوح حرکتی فرونتال، ساجیتال و اسکاپولا برمیزان چرخشبالایی کتف و نسبت به ریتم اسکاپولا. نشریه پژوهش در پزشکی، 1397؛ 43(1): 23-27. magiran.com/p1965297
Seyed Hossein Hosseinimehr, Mehrdad Anbarian, Effects of frontal, sagittal, and scapular surfaces on the upper and upper scapular surfaces of the scapula and the scapular rhythm, Journal of Research In Medical Sciences, 2019; 43(1): 23-27. magiran.com/p1965297
سید حسین حسینی مهر، مهرداد عنبریان، "بررسی تاثیر سطوح حرکتی فرونتال، ساجیتال و اسکاپولا برمیزان چرخشبالایی کتف و نسبت به ریتم اسکاپولا"، نشریه پژوهش در پزشکی 43، شماره 1 (1397): 23-27. magiran.com/p1965297
Seyed Hossein Hosseinimehr, Mehrdad Anbarian, "Effects of frontal, sagittal, and scapular surfaces on the upper and upper scapular surfaces of the scapula and the scapular rhythm", Journal of Research In Medical Sciences 43, no.1 (2019): 23-27. magiran.com/p1965297
سید حسین حسینی مهر، مهرداد عنبریان، (1397). 'بررسی تاثیر سطوح حرکتی فرونتال، ساجیتال و اسکاپولا برمیزان چرخشبالایی کتف و نسبت به ریتم اسکاپولا'، نشریه پژوهش در پزشکی، 43(1)، صص.23-27. magiran.com/p1965297
Seyed Hossein Hosseinimehr, Mehrdad Anbarian, (2019). 'Effects of frontal, sagittal, and scapular surfaces on the upper and upper scapular surfaces of the scapula and the scapular rhythm', Journal of Research In Medical Sciences, 43(1), pp.23-27. magiran.com/p1965297
سید حسین حسینی مهر؛ مهرداد عنبریان. "بررسی تاثیر سطوح حرکتی فرونتال، ساجیتال و اسکاپولا برمیزان چرخشبالایی کتف و نسبت به ریتم اسکاپولا". نشریه پژوهش در پزشکی، 43 ،1 ، 1397، 23-27. magiran.com/p1965297
Seyed Hossein Hosseinimehr; Mehrdad Anbarian. "Effects of frontal, sagittal, and scapular surfaces on the upper and upper scapular surfaces of the scapula and the scapular rhythm", Journal of Research In Medical Sciences, 43, 1, 2019, 23-27. magiran.com/p1965297
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال