ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی قربانی، احمد اسماعیلی، فرهاد نظریان فیروز ابادی، سیده زهرا حسینی، (1397). اثر محیط کشت، سویه آگروباکتریوم و نور بر القاء ریشه موئین گیاه دارویی خشخاش، نشریه فنآوری تولیدات گیاهی، 18(2)، 93-105. magiran.com/p1965508
Ali Ghorbani, Ahmad Ismaili , Farhad Nazarian Firouzabadi, Seyedeh Zahra Hosseini, (2019). Effect of Medium Culture, Agrobacterium Strain and Light Condition on Hairy Roots Induction in Opium Poppy, , 18(2), 93-105. magiran.com/p1965508
علی قربانی، احمد اسماعیلی، فرهاد نظریان فیروز ابادی، سیده زهرا حسینی، اثر محیط کشت، سویه آگروباکتریوم و نور بر القاء ریشه موئین گیاه دارویی خشخاش. نشریه فنآوری تولیدات گیاهی، 1397؛ 18(2): 93-105. magiran.com/p1965508
Ali Ghorbani, Ahmad Ismaili , Farhad Nazarian Firouzabadi, Seyedeh Zahra Hosseini, Effect of Medium Culture, Agrobacterium Strain and Light Condition on Hairy Roots Induction in Opium Poppy, , 2019; 18(2): 93-105. magiran.com/p1965508
علی قربانی، احمد اسماعیلی، فرهاد نظریان فیروز ابادی، سیده زهرا حسینی، "اثر محیط کشت، سویه آگروباکتریوم و نور بر القاء ریشه موئین گیاه دارویی خشخاش"، نشریه فنآوری تولیدات گیاهی 18، شماره 2 (1397): 93-105. magiran.com/p1965508
Ali Ghorbani, Ahmad Ismaili , Farhad Nazarian Firouzabadi, Seyedeh Zahra Hosseini, "Effect of Medium Culture, Agrobacterium Strain and Light Condition on Hairy Roots Induction in Opium Poppy", 18, no.2 (2019): 93-105. magiran.com/p1965508
علی قربانی، احمد اسماعیلی، فرهاد نظریان فیروز ابادی، سیده زهرا حسینی، (1397). 'اثر محیط کشت، سویه آگروباکتریوم و نور بر القاء ریشه موئین گیاه دارویی خشخاش'، نشریه فنآوری تولیدات گیاهی، 18(2)، صص.93-105. magiran.com/p1965508
Ali Ghorbani, Ahmad Ismaili , Farhad Nazarian Firouzabadi, Seyedeh Zahra Hosseini, (2019). 'Effect of Medium Culture, Agrobacterium Strain and Light Condition on Hairy Roots Induction in Opium Poppy', , 18(2), pp.93-105. magiran.com/p1965508
علی قربانی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروز ابادی؛ سیده زهرا حسینی. "اثر محیط کشت، سویه آگروباکتریوم و نور بر القاء ریشه موئین گیاه دارویی خشخاش". نشریه فنآوری تولیدات گیاهی، 18 ،2 ، 1397، 93-105. magiran.com/p1965508
Ali Ghorbani; Ahmad Ismaili ; Farhad Nazarian Firouzabadi; Seyedeh Zahra Hosseini. "Effect of Medium Culture, Agrobacterium Strain and Light Condition on Hairy Roots Induction in Opium Poppy", , 18, 2, 2019, 93-105. magiran.com/p1965508
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال