ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهند قدیمی، حامد کتابچی، (1398). ارزیابی اثرات اعمال سیاست های مختلف مدیریتی بر روی آبخوان با استفاده از شبیه سازی عددی (مطالعه موردی: آبخوان نمدان، استان فارس، ایران)، نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 25(6)، 1-23. magiran.com/p1965663
Sahand Ghadimi, Hamed Ketabchi, (2019). Impact assessment of different management strategies implementation on the aquifer using numerical simulation (Case study: Namdan aquifer, Fars province, Iran), Water and Soil Conservation, 25(6), 1-23. magiran.com/p1965663
سهند قدیمی، حامد کتابچی، ارزیابی اثرات اعمال سیاست های مختلف مدیریتی بر روی آبخوان با استفاده از شبیه سازی عددی (مطالعه موردی: آبخوان نمدان، استان فارس، ایران). نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 1398؛ 25(6): 1-23. magiran.com/p1965663
Sahand Ghadimi, Hamed Ketabchi, Impact assessment of different management strategies implementation on the aquifer using numerical simulation (Case study: Namdan aquifer, Fars province, Iran), Water and Soil Conservation, 2019; 25(6): 1-23. magiran.com/p1965663
سهند قدیمی، حامد کتابچی، "ارزیابی اثرات اعمال سیاست های مختلف مدیریتی بر روی آبخوان با استفاده از شبیه سازی عددی (مطالعه موردی: آبخوان نمدان، استان فارس، ایران)"، نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک 25، شماره 6 (1398): 1-23. magiran.com/p1965663
Sahand Ghadimi, Hamed Ketabchi, "Impact assessment of different management strategies implementation on the aquifer using numerical simulation (Case study: Namdan aquifer, Fars province, Iran)", Water and Soil Conservation 25, no.6 (2019): 1-23. magiran.com/p1965663
سهند قدیمی، حامد کتابچی، (1398). 'ارزیابی اثرات اعمال سیاست های مختلف مدیریتی بر روی آبخوان با استفاده از شبیه سازی عددی (مطالعه موردی: آبخوان نمدان، استان فارس، ایران)'، نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 25(6)، صص.1-23. magiran.com/p1965663
Sahand Ghadimi, Hamed Ketabchi, (2019). 'Impact assessment of different management strategies implementation on the aquifer using numerical simulation (Case study: Namdan aquifer, Fars province, Iran)', Water and Soil Conservation, 25(6), pp.1-23. magiran.com/p1965663
سهند قدیمی؛ حامد کتابچی. "ارزیابی اثرات اعمال سیاست های مختلف مدیریتی بر روی آبخوان با استفاده از شبیه سازی عددی (مطالعه موردی: آبخوان نمدان، استان فارس، ایران)". نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 25 ،6 ، 1398، 1-23. magiran.com/p1965663
Sahand Ghadimi; Hamed Ketabchi. "Impact assessment of different management strategies implementation on the aquifer using numerical simulation (Case study: Namdan aquifer, Fars province, Iran)", Water and Soil Conservation, 25, 6, 2019, 1-23. magiran.com/p1965663
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال