ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد عابدی، ، اعظم سیدقلعه، منصوره بهرامی پور اصفهانی، (1396). مقایسه اثربخشی فیلیال تراپی و روش والدگری بارکلی بر کاهش اضطراب و علائم نقص توجه/بیش فعالی کودکان، فصلنامه کودکان استثنایی، 17(3)، 111-120. magiran.com/p1965671
AHMAD ABEDI, Azam Seyedghale , MANSOUREH BAHRAMIPOUR, (2018). Comparison of the Effectiveness of Filial Therapy and Barkley's Parent Training Program in Reducing the Symptoms of Anxiety and ADHD in Children, Journal of Exceptional Children, 17(3), 111-120. magiran.com/p1965671
احمد عابدی، ، اعظم سیدقلعه، منصوره بهرامی پور اصفهانی، مقایسه اثربخشی فیلیال تراپی و روش والدگری بارکلی بر کاهش اضطراب و علائم نقص توجه/بیش فعالی کودکان. فصلنامه کودکان استثنایی، 1396؛ 17(3): 111-120. magiran.com/p1965671
AHMAD ABEDI, Azam Seyedghale , MANSOUREH BAHRAMIPOUR, Comparison of the Effectiveness of Filial Therapy and Barkley's Parent Training Program in Reducing the Symptoms of Anxiety and ADHD in Children, Journal of Exceptional Children, 2018; 17(3): 111-120. magiran.com/p1965671
احمد عابدی، ، اعظم سیدقلعه، منصوره بهرامی پور اصفهانی، "مقایسه اثربخشی فیلیال تراپی و روش والدگری بارکلی بر کاهش اضطراب و علائم نقص توجه/بیش فعالی کودکان"، فصلنامه کودکان استثنایی 17، شماره 3 (1396): 111-120. magiran.com/p1965671
AHMAD ABEDI, Azam Seyedghale , MANSOUREH BAHRAMIPOUR, "Comparison of the Effectiveness of Filial Therapy and Barkley's Parent Training Program in Reducing the Symptoms of Anxiety and ADHD in Children", Journal of Exceptional Children 17, no.3 (2018): 111-120. magiran.com/p1965671
احمد عابدی، ، اعظم سیدقلعه، منصوره بهرامی پور اصفهانی، (1396). 'مقایسه اثربخشی فیلیال تراپی و روش والدگری بارکلی بر کاهش اضطراب و علائم نقص توجه/بیش فعالی کودکان'، فصلنامه کودکان استثنایی، 17(3)، صص.111-120. magiran.com/p1965671
AHMAD ABEDI, Azam Seyedghale , MANSOUREH BAHRAMIPOUR, (2018). 'Comparison of the Effectiveness of Filial Therapy and Barkley's Parent Training Program in Reducing the Symptoms of Anxiety and ADHD in Children', Journal of Exceptional Children, 17(3), pp.111-120. magiran.com/p1965671
احمد عابدی؛ ؛ اعظم سیدقلعه؛ منصوره بهرامی پور اصفهانی. "مقایسه اثربخشی فیلیال تراپی و روش والدگری بارکلی بر کاهش اضطراب و علائم نقص توجه/بیش فعالی کودکان". فصلنامه کودکان استثنایی، 17 ،3 ، 1396، 111-120. magiran.com/p1965671
AHMAD ABEDI; Azam Seyedghale ; MANSOUREH BAHRAMIPOUR. "Comparison of the Effectiveness of Filial Therapy and Barkley's Parent Training Program in Reducing the Symptoms of Anxiety and ADHD in Children", Journal of Exceptional Children, 17, 3, 2018, 111-120. magiran.com/p1965671
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال