ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جواد مهدوی نژاد ، مژگان ارباب، مریم ارباب، (1398). نقش معماری نور و نورپردازی ابنیه در آوازه سازی و مدیریت چشم انداز شبانه شهری، نشریه مدیریت شهری، 17(53)، 269-290. magiran.com/p1965744
MohamadJavad MahdaviNejad , Mojgan Arbabi, Maryam Arbabi, (2019). Facade and urban aesthetic standards bodies with a focus on indigenous identity (Case between Motahhari Square to the intersection of proof in Qom), Urban Management, 17(53), 269-290. magiran.com/p1965744
محمد جواد مهدوی نژاد ، مژگان ارباب، مریم ارباب، نقش معماری نور و نورپردازی ابنیه در آوازه سازی و مدیریت چشم انداز شبانه شهری. نشریه مدیریت شهری، 1398؛ 17(53): 269-290. magiran.com/p1965744
MohamadJavad MahdaviNejad , Mojgan Arbabi, Maryam Arbabi, Facade and urban aesthetic standards bodies with a focus on indigenous identity (Case between Motahhari Square to the intersection of proof in Qom), Urban Management, 2019; 17(53): 269-290. magiran.com/p1965744
محمد جواد مهدوی نژاد ، مژگان ارباب، مریم ارباب، "نقش معماری نور و نورپردازی ابنیه در آوازه سازی و مدیریت چشم انداز شبانه شهری"، نشریه مدیریت شهری 17، شماره 53 (1398): 269-290. magiran.com/p1965744
MohamadJavad MahdaviNejad , Mojgan Arbabi, Maryam Arbabi, "Facade and urban aesthetic standards bodies with a focus on indigenous identity (Case between Motahhari Square to the intersection of proof in Qom)", Urban Management 17, no.53 (2019): 269-290. magiran.com/p1965744
محمد جواد مهدوی نژاد ، مژگان ارباب، مریم ارباب، (1398). 'نقش معماری نور و نورپردازی ابنیه در آوازه سازی و مدیریت چشم انداز شبانه شهری'، نشریه مدیریت شهری، 17(53)، صص.269-290. magiran.com/p1965744
MohamadJavad MahdaviNejad , Mojgan Arbabi, Maryam Arbabi, (2019). 'Facade and urban aesthetic standards bodies with a focus on indigenous identity (Case between Motahhari Square to the intersection of proof in Qom)', Urban Management, 17(53), pp.269-290. magiran.com/p1965744
محمد جواد مهدوی نژاد ؛ مژگان ارباب؛ مریم ارباب. "نقش معماری نور و نورپردازی ابنیه در آوازه سازی و مدیریت چشم انداز شبانه شهری". نشریه مدیریت شهری، 17 ،53 ، 1398، 269-290. magiran.com/p1965744
MohamadJavad MahdaviNejad ; Mojgan Arbabi; Maryam Arbabi. "Facade and urban aesthetic standards bodies with a focus on indigenous identity (Case between Motahhari Square to the intersection of proof in Qom)", Urban Management, 17, 53, 2019, 269-290. magiran.com/p1965744
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال