ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه دهقانی، ابوالفضل داودی رکن آبادی، ابوالقاسم دادور، (1397). مطالعه تطبیقی پارچه های مورد استفاده در لباس زنان دوره صفوی و قاجار با استفاده از نرم افزار SPSS1، نشریه مطالعات هنر اسلامی، 14(32)، 1-21. magiran.com/p1965951
Fatemeh dehghany, Abolfazl Davoodi Raknabadi, Abulqasim Dadvar, (2018). Comparative Study of the textiles used in women’s clothing of Safavid and Qajar era by using SPSS software, Islamic Art, 14(32), 1-21. magiran.com/p1965951
فاطمه دهقانی، ابوالفضل داودی رکن آبادی، ابوالقاسم دادور، مطالعه تطبیقی پارچه های مورد استفاده در لباس زنان دوره صفوی و قاجار با استفاده از نرم افزار SPSS1. نشریه مطالعات هنر اسلامی، 1397؛ 14(32): 1-21. magiran.com/p1965951
Fatemeh dehghany, Abolfazl Davoodi Raknabadi, Abulqasim Dadvar, Comparative Study of the textiles used in women’s clothing of Safavid and Qajar era by using SPSS software, Islamic Art, 2018; 14(32): 1-21. magiran.com/p1965951
فاطمه دهقانی، ابوالفضل داودی رکن آبادی، ابوالقاسم دادور، "مطالعه تطبیقی پارچه های مورد استفاده در لباس زنان دوره صفوی و قاجار با استفاده از نرم افزار SPSS1"، نشریه مطالعات هنر اسلامی 14، شماره 32 (1397): 1-21. magiran.com/p1965951
Fatemeh dehghany, Abolfazl Davoodi Raknabadi, Abulqasim Dadvar, "Comparative Study of the textiles used in women’s clothing of Safavid and Qajar era by using SPSS software", Islamic Art 14, no.32 (2018): 1-21. magiran.com/p1965951
فاطمه دهقانی، ابوالفضل داودی رکن آبادی، ابوالقاسم دادور، (1397). 'مطالعه تطبیقی پارچه های مورد استفاده در لباس زنان دوره صفوی و قاجار با استفاده از نرم افزار SPSS1'، نشریه مطالعات هنر اسلامی، 14(32)، صص.1-21. magiran.com/p1965951
Fatemeh dehghany, Abolfazl Davoodi Raknabadi, Abulqasim Dadvar, (2018). 'Comparative Study of the textiles used in women’s clothing of Safavid and Qajar era by using SPSS software', Islamic Art, 14(32), pp.1-21. magiran.com/p1965951
فاطمه دهقانی؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ ابوالقاسم دادور. "مطالعه تطبیقی پارچه های مورد استفاده در لباس زنان دوره صفوی و قاجار با استفاده از نرم افزار SPSS1". نشریه مطالعات هنر اسلامی، 14 ،32 ، 1397، 1-21. magiran.com/p1965951
Fatemeh dehghany; Abolfazl Davoodi Raknabadi; Abulqasim Dadvar. "Comparative Study of the textiles used in women’s clothing of Safavid and Qajar era by using SPSS software", Islamic Art, 14, 32, 2018, 1-21. magiran.com/p1965951
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال