ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن یاری، کیوان شمس، (1397). تاثیر کاربرد کودهای زیستی و عناصر ریزمغذی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L)، فصلنامه زیست شناسی سلولی و ملکولی گیاهی، 13(4)، 31-42. magiran.com/p1965956
Mohsen Yari, Keyvan Shams, (2019). Evaluate the effect of bio-fertilizers and micronutrients on yield and yield components of maize)Zea mays L.(, Cellular & Molecular Plant Biology Journal, 13(4), 31-42. magiran.com/p1965956
محسن یاری، کیوان شمس، تاثیر کاربرد کودهای زیستی و عناصر ریزمغذی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L). فصلنامه زیست شناسی سلولی و ملکولی گیاهی، 1397؛ 13(4): 31-42. magiran.com/p1965956
Mohsen Yari, Keyvan Shams, Evaluate the effect of bio-fertilizers and micronutrients on yield and yield components of maize)Zea mays L.(, Cellular & Molecular Plant Biology Journal, 2019; 13(4): 31-42. magiran.com/p1965956
محسن یاری، کیوان شمس، "تاثیر کاربرد کودهای زیستی و عناصر ریزمغذی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L)"، فصلنامه زیست شناسی سلولی و ملکولی گیاهی 13، شماره 4 (1397): 31-42. magiran.com/p1965956
Mohsen Yari, Keyvan Shams, "Evaluate the effect of bio-fertilizers and micronutrients on yield and yield components of maize)Zea mays L.(", Cellular & Molecular Plant Biology Journal 13, no.4 (2019): 31-42. magiran.com/p1965956
محسن یاری، کیوان شمس، (1397). 'تاثیر کاربرد کودهای زیستی و عناصر ریزمغذی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L)'، فصلنامه زیست شناسی سلولی و ملکولی گیاهی، 13(4)، صص.31-42. magiran.com/p1965956
Mohsen Yari, Keyvan Shams, (2019). 'Evaluate the effect of bio-fertilizers and micronutrients on yield and yield components of maize)Zea mays L.(', Cellular & Molecular Plant Biology Journal, 13(4), pp.31-42. magiran.com/p1965956
محسن یاری؛ کیوان شمس. "تاثیر کاربرد کودهای زیستی و عناصر ریزمغذی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L)". فصلنامه زیست شناسی سلولی و ملکولی گیاهی، 13 ،4 ، 1397، 31-42. magiran.com/p1965956
Mohsen Yari; Keyvan Shams. "Evaluate the effect of bio-fertilizers and micronutrients on yield and yield components of maize)Zea mays L.(", Cellular & Molecular Plant Biology Journal, 13, 4, 2019, 31-42. magiran.com/p1965956
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال