ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا خواجه احمد عطاری، مسعود آذربایجانی، حمیدرضا شعیری، زینب حکمت، (1397). پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی نگاری های دورهی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب)، نشریه مطالعات هنر اسلامی، 14(29)، 171-200. magiran.com/p1965991
alireza attari, masud azarbayejani, zeinab hekmat, (2018). The history of themes, subjects and visual structure of imaginary paintings (Khialinegari) in Iran`s art of Qajar era (According to written documents), Islamic Art, 14(29), 171-200. magiran.com/p1965991
علیرضا خواجه احمد عطاری، مسعود آذربایجانی، حمیدرضا شعیری، زینب حکمت، پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی نگاری های دورهی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب). نشریه مطالعات هنر اسلامی، 1397؛ 14(29): 171-200. magiran.com/p1965991
alireza attari, masud azarbayejani, zeinab hekmat, The history of themes, subjects and visual structure of imaginary paintings (Khialinegari) in Iran`s art of Qajar era (According to written documents), Islamic Art, 2018; 14(29): 171-200. magiran.com/p1965991
علیرضا خواجه احمد عطاری، مسعود آذربایجانی، حمیدرضا شعیری، زینب حکمت، "پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی نگاری های دورهی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب)"، نشریه مطالعات هنر اسلامی 14، شماره 29 (1397): 171-200. magiran.com/p1965991
alireza attari, masud azarbayejani, zeinab hekmat, "The history of themes, subjects and visual structure of imaginary paintings (Khialinegari) in Iran`s art of Qajar era (According to written documents)", Islamic Art 14, no.29 (2018): 171-200. magiran.com/p1965991
علیرضا خواجه احمد عطاری، مسعود آذربایجانی، حمیدرضا شعیری، زینب حکمت، (1397). 'پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی نگاری های دورهی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب)'، نشریه مطالعات هنر اسلامی، 14(29)، صص.171-200. magiran.com/p1965991
alireza attari, masud azarbayejani, zeinab hekmat, (2018). 'The history of themes, subjects and visual structure of imaginary paintings (Khialinegari) in Iran`s art of Qajar era (According to written documents)', Islamic Art, 14(29), pp.171-200. magiran.com/p1965991
علیرضا خواجه احمد عطاری؛ مسعود آذربایجانی؛ حمیدرضا شعیری؛ زینب حکمت. "پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی نگاری های دورهی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب)". نشریه مطالعات هنر اسلامی، 14 ،29 ، 1397، 171-200. magiran.com/p1965991
alireza attari; masud azarbayejani; zeinab hekmat. "The history of themes, subjects and visual structure of imaginary paintings (Khialinegari) in Iran`s art of Qajar era (According to written documents)", Islamic Art, 14, 29, 2018, 171-200. magiran.com/p1965991
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال