ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نازنین فرشچیان، محمد غریب صالحی، نسیم رشیدی، پریسا بهرامی کمانگر، (1398). تطابق اندازه های دیامتر عرضی مخچه، طول استخوان ران و قطر بین دو آهیانه در تعیین سونوگرافیک سن حاملگی جنین های مبتلا به تاخیر رشد داخل رحمی، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(1)، 1-8. magiran.com/p1965995
Nazanin Farshchian , Mohammad Gharib Salehi, Nasim Rashidi, Parisa Bahrami Kamangar, (2019). Agreement of measurements of Transverse Cerebellar Diameter, Femur Length and Biparietal Diameter in sonographic determining of Gestational Age of fetuses with Intrauterine Growth Restriction, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(1), 1-8. magiran.com/p1965995
نازنین فرشچیان، محمد غریب صالحی، نسیم رشیدی، پریسا بهرامی کمانگر، تطابق اندازه های دیامتر عرضی مخچه، طول استخوان ران و قطر بین دو آهیانه در تعیین سونوگرافیک سن حاملگی جنین های مبتلا به تاخیر رشد داخل رحمی. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1398؛ 22(1): 1-8. magiran.com/p1965995
Nazanin Farshchian , Mohammad Gharib Salehi, Nasim Rashidi, Parisa Bahrami Kamangar, Agreement of measurements of Transverse Cerebellar Diameter, Femur Length and Biparietal Diameter in sonographic determining of Gestational Age of fetuses with Intrauterine Growth Restriction, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2019; 22(1): 1-8. magiran.com/p1965995
نازنین فرشچیان، محمد غریب صالحی، نسیم رشیدی، پریسا بهرامی کمانگر، "تطابق اندازه های دیامتر عرضی مخچه، طول استخوان ران و قطر بین دو آهیانه در تعیین سونوگرافیک سن حاملگی جنین های مبتلا به تاخیر رشد داخل رحمی"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 22، شماره 1 (1398): 1-8. magiran.com/p1965995
Nazanin Farshchian , Mohammad Gharib Salehi, Nasim Rashidi, Parisa Bahrami Kamangar, "Agreement of measurements of Transverse Cerebellar Diameter, Femur Length and Biparietal Diameter in sonographic determining of Gestational Age of fetuses with Intrauterine Growth Restriction", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 22, no.1 (2019): 1-8. magiran.com/p1965995
نازنین فرشچیان، محمد غریب صالحی، نسیم رشیدی، پریسا بهرامی کمانگر، (1398). 'تطابق اندازه های دیامتر عرضی مخچه، طول استخوان ران و قطر بین دو آهیانه در تعیین سونوگرافیک سن حاملگی جنین های مبتلا به تاخیر رشد داخل رحمی'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(1)، صص.1-8. magiran.com/p1965995
Nazanin Farshchian , Mohammad Gharib Salehi, Nasim Rashidi, Parisa Bahrami Kamangar, (2019). 'Agreement of measurements of Transverse Cerebellar Diameter, Femur Length and Biparietal Diameter in sonographic determining of Gestational Age of fetuses with Intrauterine Growth Restriction', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(1), pp.1-8. magiran.com/p1965995
نازنین فرشچیان؛ محمد غریب صالحی؛ نسیم رشیدی؛ پریسا بهرامی کمانگر. "تطابق اندازه های دیامتر عرضی مخچه، طول استخوان ران و قطر بین دو آهیانه در تعیین سونوگرافیک سن حاملگی جنین های مبتلا به تاخیر رشد داخل رحمی". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22 ،1 ، 1398، 1-8. magiran.com/p1965995
Nazanin Farshchian ; Mohammad Gharib Salehi; Nasim Rashidi; Parisa Bahrami Kamangar. "Agreement of measurements of Transverse Cerebellar Diameter, Femur Length and Biparietal Diameter in sonographic determining of Gestational Age of fetuses with Intrauterine Growth Restriction", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22, 1, 2019, 1-8. magiran.com/p1965995
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال