ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سرور خرم دل، پرویز رضوانی مقدم، فاطمه معلم بنهنگی، جواد شباهنگ، (1397). بهینه سازی سطوح کود دامی و وزن بنه در زراعت زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی، دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 6(2)، 233-249. magiran.com/p1966078
Parviz Rezvani Moghaddam, Fatemeh Moallem Banhangi, Javad Shabahang, (2019). Optimization of cow manure levels and corm weight in saffron (Crocus sativus L.) by Central Composite Design, Journal of Saffron Research, 6(2), 233-249. magiran.com/p1966078
سرور خرم دل، پرویز رضوانی مقدم، فاطمه معلم بنهنگی، جواد شباهنگ، بهینه سازی سطوح کود دامی و وزن بنه در زراعت زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی. دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 1397؛ 6(2): 233-249. magiran.com/p1966078
Parviz Rezvani Moghaddam, Fatemeh Moallem Banhangi, Javad Shabahang, Optimization of cow manure levels and corm weight in saffron (Crocus sativus L.) by Central Composite Design, Journal of Saffron Research, 2019; 6(2): 233-249. magiran.com/p1966078
سرور خرم دل، پرویز رضوانی مقدم، فاطمه معلم بنهنگی، جواد شباهنگ، "بهینه سازی سطوح کود دامی و وزن بنه در زراعت زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی"، دو فصلنامه پژوهش های زعفران 6، شماره 2 (1397): 233-249. magiran.com/p1966078
Parviz Rezvani Moghaddam, Fatemeh Moallem Banhangi, Javad Shabahang, "Optimization of cow manure levels and corm weight in saffron (Crocus sativus L.) by Central Composite Design", Journal of Saffron Research 6, no.2 (2019): 233-249. magiran.com/p1966078
سرور خرم دل، پرویز رضوانی مقدم، فاطمه معلم بنهنگی، جواد شباهنگ، (1397). 'بهینه سازی سطوح کود دامی و وزن بنه در زراعت زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی'، دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 6(2)، صص.233-249. magiran.com/p1966078
Parviz Rezvani Moghaddam, Fatemeh Moallem Banhangi, Javad Shabahang, (2019). 'Optimization of cow manure levels and corm weight in saffron (Crocus sativus L.) by Central Composite Design', Journal of Saffron Research, 6(2), pp.233-249. magiran.com/p1966078
سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ فاطمه معلم بنهنگی؛ جواد شباهنگ. "بهینه سازی سطوح کود دامی و وزن بنه در زراعت زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی". دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 6 ،2 ، 1397، 233-249. magiran.com/p1966078
Parviz Rezvani Moghaddam; Fatemeh Moallem Banhangi; Javad Shabahang. "Optimization of cow manure levels and corm weight in saffron (Crocus sativus L.) by Central Composite Design", Journal of Saffron Research, 6, 2, 2019, 233-249. magiran.com/p1966078
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال