ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امید رجاییان، مهدی خالقی، علی عباسی، فرشته افتخاری، (1398). بررسی ریسک فاکتورهای آسیب ACL با استفاده از زوایای سه بعدی مفاصل اندام تحتانی در حین فرود تک پا در ورزشکاران دارای کف پای صاف و سالم، فصلنامه طب توانبخشی، 8(1)، 79-86. magiran.com/p1966096
Omid Rajaeian , Mehdi Khaleghi, Ali Abbasi, Fereshteh Eftekhari, (2019). ACL Risk Factors Using Lower Limb Joint Angles in Single-Leg Drop Landing between Young Athletes with Normal and Flatfeet, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 8(1), 79-86. magiran.com/p1966096
امید رجاییان، مهدی خالقی، علی عباسی، فرشته افتخاری، بررسی ریسک فاکتورهای آسیب ACL با استفاده از زوایای سه بعدی مفاصل اندام تحتانی در حین فرود تک پا در ورزشکاران دارای کف پای صاف و سالم. فصلنامه طب توانبخشی، 1398؛ 8(1): 79-86. magiran.com/p1966096
Omid Rajaeian , Mehdi Khaleghi, Ali Abbasi, Fereshteh Eftekhari, ACL Risk Factors Using Lower Limb Joint Angles in Single-Leg Drop Landing between Young Athletes with Normal and Flatfeet, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 2019; 8(1): 79-86. magiran.com/p1966096
امید رجاییان، مهدی خالقی، علی عباسی، فرشته افتخاری، "بررسی ریسک فاکتورهای آسیب ACL با استفاده از زوایای سه بعدی مفاصل اندام تحتانی در حین فرود تک پا در ورزشکاران دارای کف پای صاف و سالم"، فصلنامه طب توانبخشی 8، شماره 1 (1398): 79-86. magiran.com/p1966096
Omid Rajaeian , Mehdi Khaleghi, Ali Abbasi, Fereshteh Eftekhari, "ACL Risk Factors Using Lower Limb Joint Angles in Single-Leg Drop Landing between Young Athletes with Normal and Flatfeet", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 8, no.1 (2019): 79-86. magiran.com/p1966096
امید رجاییان، مهدی خالقی، علی عباسی، فرشته افتخاری، (1398). 'بررسی ریسک فاکتورهای آسیب ACL با استفاده از زوایای سه بعدی مفاصل اندام تحتانی در حین فرود تک پا در ورزشکاران دارای کف پای صاف و سالم'، فصلنامه طب توانبخشی، 8(1)، صص.79-86. magiran.com/p1966096
Omid Rajaeian , Mehdi Khaleghi, Ali Abbasi, Fereshteh Eftekhari, (2019). 'ACL Risk Factors Using Lower Limb Joint Angles in Single-Leg Drop Landing between Young Athletes with Normal and Flatfeet', Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 8(1), pp.79-86. magiran.com/p1966096
امید رجاییان؛ مهدی خالقی؛ علی عباسی؛ فرشته افتخاری. "بررسی ریسک فاکتورهای آسیب ACL با استفاده از زوایای سه بعدی مفاصل اندام تحتانی در حین فرود تک پا در ورزشکاران دارای کف پای صاف و سالم". فصلنامه طب توانبخشی، 8 ،1 ، 1398، 79-86. magiran.com/p1966096
Omid Rajaeian ; Mehdi Khaleghi; Ali Abbasi; Fereshteh Eftekhari. "ACL Risk Factors Using Lower Limb Joint Angles in Single-Leg Drop Landing between Young Athletes with Normal and Flatfeet", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 8, 1, 2019, 79-86. magiran.com/p1966096
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال