ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی کریمایی طبرستانی، امیررضا زراتی، (1398). برآورد تغییرات زمانی عمق آبشستگی موضعی در جلوی پایه پل مستطیلی شکل در شرایط جریان غیرماندگار، مجله هیدرولیک، 14(1)، 49-64. magiran.com/p1966143
Mojtaba Karimaei Tabarestani , Amirreza Zarrati, (2019). Estimation of time development of local scour around rectangular bridge pier in an unsteady flow condition, Journal of Hydraulics, 14(1), 49-64. magiran.com/p1966143
مجتبی کریمایی طبرستانی، امیررضا زراتی، برآورد تغییرات زمانی عمق آبشستگی موضعی در جلوی پایه پل مستطیلی شکل در شرایط جریان غیرماندگار. مجله هیدرولیک، 1398؛ 14(1): 49-64. magiran.com/p1966143
Mojtaba Karimaei Tabarestani , Amirreza Zarrati, Estimation of time development of local scour around rectangular bridge pier in an unsteady flow condition, Journal of Hydraulics, 2019; 14(1): 49-64. magiran.com/p1966143
مجتبی کریمایی طبرستانی، امیررضا زراتی، "برآورد تغییرات زمانی عمق آبشستگی موضعی در جلوی پایه پل مستطیلی شکل در شرایط جریان غیرماندگار"، مجله هیدرولیک 14، شماره 1 (1398): 49-64. magiran.com/p1966143
Mojtaba Karimaei Tabarestani , Amirreza Zarrati, "Estimation of time development of local scour around rectangular bridge pier in an unsteady flow condition", Journal of Hydraulics 14, no.1 (2019): 49-64. magiran.com/p1966143
مجتبی کریمایی طبرستانی، امیررضا زراتی، (1398). 'برآورد تغییرات زمانی عمق آبشستگی موضعی در جلوی پایه پل مستطیلی شکل در شرایط جریان غیرماندگار'، مجله هیدرولیک، 14(1)، صص.49-64. magiran.com/p1966143
Mojtaba Karimaei Tabarestani , Amirreza Zarrati, (2019). 'Estimation of time development of local scour around rectangular bridge pier in an unsteady flow condition', Journal of Hydraulics, 14(1), pp.49-64. magiran.com/p1966143
مجتبی کریمایی طبرستانی؛ امیررضا زراتی. "برآورد تغییرات زمانی عمق آبشستگی موضعی در جلوی پایه پل مستطیلی شکل در شرایط جریان غیرماندگار". مجله هیدرولیک، 14 ،1 ، 1398، 49-64. magiran.com/p1966143
Mojtaba Karimaei Tabarestani ; Amirreza Zarrati. "Estimation of time development of local scour around rectangular bridge pier in an unsteady flow condition", Journal of Hydraulics, 14, 1, 2019, 49-64. magiran.com/p1966143
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال