ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر کرباسی یزدی، بهار بیشمی، (1398). ارائه یک نقشه راه کیفیت خدمات برای آژانس های مسافرتی بوسیله روش های سروکوال و رمبراند، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 19(54)، 219-236. magiran.com/p1966251
Amir Karbassi Yazdi, Bahar Beishami, (2019). Presentation a Road Map of Service Quality for Travel Agencies by SERVQUAL and REMBRANDT, Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 19(54), 219-236. magiran.com/p1966251
امیر کرباسی یزدی، بهار بیشمی، ارائه یک نقشه راه کیفیت خدمات برای آژانس های مسافرتی بوسیله روش های سروکوال و رمبراند. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 1398؛ 19(54): 219-236. magiran.com/p1966251
Amir Karbassi Yazdi, Bahar Beishami, Presentation a Road Map of Service Quality for Travel Agencies by SERVQUAL and REMBRANDT, Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 2019; 19(54): 219-236. magiran.com/p1966251
امیر کرباسی یزدی، بهار بیشمی، "ارائه یک نقشه راه کیفیت خدمات برای آژانس های مسافرتی بوسیله روش های سروکوال و رمبراند"، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 19، شماره 54 (1398): 219-236. magiran.com/p1966251
Amir Karbassi Yazdi, Bahar Beishami, "Presentation a Road Map of Service Quality for Travel Agencies by SERVQUAL and REMBRANDT", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences 19, no.54 (2019): 219-236. magiran.com/p1966251
امیر کرباسی یزدی، بهار بیشمی، (1398). 'ارائه یک نقشه راه کیفیت خدمات برای آژانس های مسافرتی بوسیله روش های سروکوال و رمبراند'، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 19(54)، صص.219-236. magiran.com/p1966251
Amir Karbassi Yazdi, Bahar Beishami, (2019). 'Presentation a Road Map of Service Quality for Travel Agencies by SERVQUAL and REMBRANDT', Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 19(54), pp.219-236. magiran.com/p1966251
امیر کرباسی یزدی؛ بهار بیشمی. "ارائه یک نقشه راه کیفیت خدمات برای آژانس های مسافرتی بوسیله روش های سروکوال و رمبراند". فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 19 ،54 ، 1398، 219-236. magiran.com/p1966251
Amir Karbassi Yazdi; Bahar Beishami. "Presentation a Road Map of Service Quality for Travel Agencies by SERVQUAL and REMBRANDT", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 19, 54, 2019, 219-236. magiran.com/p1966251
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال