ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید حیدری مکرر، حمیدرضا نسیمی، زهره رمضان پور، (1398). ارزیابی اثرات طرح های هادی بر سلامت روان روستاییان (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب)، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 19(55)، 193-213. magiran.com/p1966264
Hamid Heidary Mokarrar, Hamid Reza Nasimi, Zohreh Ramezanpour, (2019). Evaluating the effects of guide plans on the mental health of villagers (Case study: Central district of Darab County), Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 19(55), 193-213. magiran.com/p1966264
حمید حیدری مکرر، حمیدرضا نسیمی، زهره رمضان پور، ارزیابی اثرات طرح های هادی بر سلامت روان روستاییان (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب). فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 1398؛ 19(55): 193-213. magiran.com/p1966264
Hamid Heidary Mokarrar, Hamid Reza Nasimi, Zohreh Ramezanpour, Evaluating the effects of guide plans on the mental health of villagers (Case study: Central district of Darab County), Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 2019; 19(55): 193-213. magiran.com/p1966264
حمید حیدری مکرر، حمیدرضا نسیمی، زهره رمضان پور، "ارزیابی اثرات طرح های هادی بر سلامت روان روستاییان (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب)"، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 19، شماره 55 (1398): 193-213. magiran.com/p1966264
Hamid Heidary Mokarrar, Hamid Reza Nasimi, Zohreh Ramezanpour, "Evaluating the effects of guide plans on the mental health of villagers (Case study: Central district of Darab County)", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences 19, no.55 (2019): 193-213. magiran.com/p1966264
حمید حیدری مکرر، حمیدرضا نسیمی، زهره رمضان پور، (1398). 'ارزیابی اثرات طرح های هادی بر سلامت روان روستاییان (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب)'، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 19(55)، صص.193-213. magiran.com/p1966264
Hamid Heidary Mokarrar, Hamid Reza Nasimi, Zohreh Ramezanpour, (2019). 'Evaluating the effects of guide plans on the mental health of villagers (Case study: Central district of Darab County)', Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 19(55), pp.193-213. magiran.com/p1966264
حمید حیدری مکرر؛ حمیدرضا نسیمی؛ زهره رمضان پور. "ارزیابی اثرات طرح های هادی بر سلامت روان روستاییان (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب)". فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 19 ،55 ، 1398، 193-213. magiran.com/p1966264
Hamid Heidary Mokarrar; Hamid Reza Nasimi; Zohreh Ramezanpour. "Evaluating the effects of guide plans on the mental health of villagers (Case study: Central district of Darab County)", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 19, 55, 2019, 193-213. magiran.com/p1966264
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال