ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرگس اسکندری، مرضیه رئیسی، محمد عباسی، (1398). تبیین چالش های مدیریتی طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت شهر قم: یک مطالعه کیفی، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(2)، 78-89. magiran.com/p1966548
Narges Eskandari, Marzieh Raissi, Mohammad Abbasi, (2019). Explanation of the Management Challenges of Health System Reform in Health Care Domain city QOM: A Qualitative Study (Iran), Qom University of Medical Sciences Journal, 13(2), 78-89. magiran.com/p1966548
نرگس اسکندری، مرضیه رئیسی، محمد عباسی، تبیین چالش های مدیریتی طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت شهر قم: یک مطالعه کیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1398؛ 13(2): 78-89. magiran.com/p1966548
Narges Eskandari, Marzieh Raissi, Mohammad Abbasi, Explanation of the Management Challenges of Health System Reform in Health Care Domain city QOM: A Qualitative Study (Iran), Qom University of Medical Sciences Journal, 2019; 13(2): 78-89. magiran.com/p1966548
نرگس اسکندری، مرضیه رئیسی، محمد عباسی، "تبیین چالش های مدیریتی طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت شهر قم: یک مطالعه کیفی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 13، شماره 2 (1398): 78-89. magiran.com/p1966548
Narges Eskandari, Marzieh Raissi, Mohammad Abbasi, "Explanation of the Management Challenges of Health System Reform in Health Care Domain city QOM: A Qualitative Study (Iran)", Qom University of Medical Sciences Journal 13, no.2 (2019): 78-89. magiran.com/p1966548
نرگس اسکندری، مرضیه رئیسی، محمد عباسی، (1398). 'تبیین چالش های مدیریتی طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت شهر قم: یک مطالعه کیفی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(2)، صص.78-89. magiran.com/p1966548
Narges Eskandari, Marzieh Raissi, Mohammad Abbasi, (2019). 'Explanation of the Management Challenges of Health System Reform in Health Care Domain city QOM: A Qualitative Study (Iran)', Qom University of Medical Sciences Journal, 13(2), pp.78-89. magiran.com/p1966548
نرگس اسکندری؛ مرضیه رئیسی؛ محمد عباسی. "تبیین چالش های مدیریتی طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت شهر قم: یک مطالعه کیفی". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13 ،2 ، 1398، 78-89. magiran.com/p1966548
Narges Eskandari; Marzieh Raissi; Mohammad Abbasi. "Explanation of the Management Challenges of Health System Reform in Health Care Domain city QOM: A Qualitative Study (Iran)", Qom University of Medical Sciences Journal, 13, 2, 2019, 78-89. magiran.com/p1966548
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال