ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عصمت جعفربگلو، مرضیه رئیسی، ساره باکویی، نرگس اسکندری، زهره خلجی نیا، هدی احمری طهران، ایمانه خاکی، (1398). ارزیابی درونی گروه مامایی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم، سال، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(1)، 23-30. magiran.com/p1966556
Esmat Jafarbegloo, Marzieh Raisi, Sareh Bakouei, Narges Eskandari, Zohreh Khalajinia, Hoda Ahmari Tehran, Imaneh Khaki, (2019). Internal Evaluation of the Department of Midwifery School of Nursing and Midwifery of Qom University of Medical Sciences, 2017 (Iran), Qom University of Medical Sciences Journal, 13(1), 23-30. magiran.com/p1966556
عصمت جعفربگلو، مرضیه رئیسی، ساره باکویی، نرگس اسکندری، زهره خلجی نیا، هدی احمری طهران، ایمانه خاکی، ارزیابی درونی گروه مامایی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم، سال. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1398؛ 13(1): 23-30. magiran.com/p1966556
Esmat Jafarbegloo, Marzieh Raisi, Sareh Bakouei, Narges Eskandari, Zohreh Khalajinia, Hoda Ahmari Tehran, Imaneh Khaki, Internal Evaluation of the Department of Midwifery School of Nursing and Midwifery of Qom University of Medical Sciences, 2017 (Iran), Qom University of Medical Sciences Journal, 2019; 13(1): 23-30. magiran.com/p1966556
عصمت جعفربگلو، مرضیه رئیسی، ساره باکویی، نرگس اسکندری، زهره خلجی نیا، هدی احمری طهران، ایمانه خاکی، "ارزیابی درونی گروه مامایی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم، سال"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 13، شماره 1 (1398): 23-30. magiran.com/p1966556
Esmat Jafarbegloo, Marzieh Raisi, Sareh Bakouei, Narges Eskandari, Zohreh Khalajinia, Hoda Ahmari Tehran, Imaneh Khaki, "Internal Evaluation of the Department of Midwifery School of Nursing and Midwifery of Qom University of Medical Sciences, 2017 (Iran)", Qom University of Medical Sciences Journal 13, no.1 (2019): 23-30. magiran.com/p1966556
عصمت جعفربگلو، مرضیه رئیسی، ساره باکویی، نرگس اسکندری، زهره خلجی نیا، هدی احمری طهران، ایمانه خاکی، (1398). 'ارزیابی درونی گروه مامایی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم، سال'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(1)، صص.23-30. magiran.com/p1966556
Esmat Jafarbegloo, Marzieh Raisi, Sareh Bakouei, Narges Eskandari, Zohreh Khalajinia, Hoda Ahmari Tehran, Imaneh Khaki, (2019). 'Internal Evaluation of the Department of Midwifery School of Nursing and Midwifery of Qom University of Medical Sciences, 2017 (Iran)', Qom University of Medical Sciences Journal, 13(1), pp.23-30. magiran.com/p1966556
عصمت جعفربگلو؛ مرضیه رئیسی؛ ساره باکویی؛ نرگس اسکندری؛ زهره خلجی نیا؛ هدی احمری طهران؛ ایمانه خاکی. "ارزیابی درونی گروه مامایی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم، سال". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13 ،1 ، 1398، 23-30. magiran.com/p1966556
Esmat Jafarbegloo; Marzieh Raisi; Sareh Bakouei; Narges Eskandari; Zohreh Khalajinia; Hoda Ahmari Tehran; Imaneh Khaki. "Internal Evaluation of the Department of Midwifery School of Nursing and Midwifery of Qom University of Medical Sciences, 2017 (Iran)", Qom University of Medical Sciences Journal, 13, 1, 2019, 23-30. magiran.com/p1966556
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال