ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیایش شاه محمدی، اکبر دیزجی، مینا کوهی حبیبی، (1398). تمایز و تبارزائی جدایه های ویروس موزاییک خیار جدا شده از گیاهان زینتی ایران، با تاکید بر ساختار ژنتیکی ویروس، Journal Of Crop Protection، 8(2)، 163-178. magiran.com/p1966974
Niayesh Shahmohammadi, Akbar Dizadji, Mina Koohi Habibi, (2019). Differentiation and phylogeny of Cucumber mosaic virus isolates originating from ornamentals in Iran; concerning genetic structure of virus, Journal Of Crop Protection, 8(2), 163-178. magiran.com/p1966974
نیایش شاه محمدی، اکبر دیزجی، مینا کوهی حبیبی، تمایز و تبارزائی جدایه های ویروس موزاییک خیار جدا شده از گیاهان زینتی ایران، با تاکید بر ساختار ژنتیکی ویروس. Journal Of Crop Protection، 1398؛ 8(2): 163-178. magiran.com/p1966974
Niayesh Shahmohammadi, Akbar Dizadji, Mina Koohi Habibi, Differentiation and phylogeny of Cucumber mosaic virus isolates originating from ornamentals in Iran; concerning genetic structure of virus, Journal Of Crop Protection, 2019; 8(2): 163-178. magiran.com/p1966974
نیایش شاه محمدی، اکبر دیزجی، مینا کوهی حبیبی، "تمایز و تبارزائی جدایه های ویروس موزاییک خیار جدا شده از گیاهان زینتی ایران، با تاکید بر ساختار ژنتیکی ویروس"، Journal Of Crop Protection 8، شماره 2 (1398): 163-178. magiran.com/p1966974
Niayesh Shahmohammadi, Akbar Dizadji, Mina Koohi Habibi, "Differentiation and phylogeny of Cucumber mosaic virus isolates originating from ornamentals in Iran; concerning genetic structure of virus", Journal Of Crop Protection 8, no.2 (2019): 163-178. magiran.com/p1966974
نیایش شاه محمدی، اکبر دیزجی، مینا کوهی حبیبی، (1398). 'تمایز و تبارزائی جدایه های ویروس موزاییک خیار جدا شده از گیاهان زینتی ایران، با تاکید بر ساختار ژنتیکی ویروس'، Journal Of Crop Protection، 8(2)، صص.163-178. magiran.com/p1966974
Niayesh Shahmohammadi, Akbar Dizadji, Mina Koohi Habibi, (2019). 'Differentiation and phylogeny of Cucumber mosaic virus isolates originating from ornamentals in Iran; concerning genetic structure of virus', Journal Of Crop Protection, 8(2), pp.163-178. magiran.com/p1966974
نیایش شاه محمدی؛ اکبر دیزجی؛ مینا کوهی حبیبی. "تمایز و تبارزائی جدایه های ویروس موزاییک خیار جدا شده از گیاهان زینتی ایران، با تاکید بر ساختار ژنتیکی ویروس". Journal Of Crop Protection، 8 ،2 ، 1398، 163-178. magiran.com/p1966974
Niayesh Shahmohammadi; Akbar Dizadji; Mina Koohi Habibi. "Differentiation and phylogeny of Cucumber mosaic virus isolates originating from ornamentals in Iran; concerning genetic structure of virus", Journal Of Crop Protection, 8, 2, 2019, 163-178. magiran.com/p1966974
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال