ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم سادات کاظمی، جعفر پویامنش، (1397). اثربخشی آموزش خویشتن داری بر مثبت اندیشی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان مدرسه شبانه روزی فاطمیه قزوین، نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش، 163-172. magiran.com/p1967157
Maryamsadat Kazemi, jaffar pouyamanesh , (2018). The effectiveness of restraint on Positive thinking first year high school girls boarding school in Qazvin Fatemiyeh, JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION, 8, 163-172. magiran.com/p1967157
مریم سادات کاظمی، جعفر پویامنش، اثربخشی آموزش خویشتن داری بر مثبت اندیشی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان مدرسه شبانه روزی فاطمیه قزوین. نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش، 1397؛ 8: 163-172. magiran.com/p1967157
Maryamsadat Kazemi, jaffar pouyamanesh , The effectiveness of restraint on Positive thinking first year high school girls boarding school in Qazvin Fatemiyeh, JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION, 2018; 8: 163-172. magiran.com/p1967157
مریم سادات کاظمی، جعفر پویامنش، "اثربخشی آموزش خویشتن داری بر مثبت اندیشی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان مدرسه شبانه روزی فاطمیه قزوین"، نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش ،8 (1397): 163-172. magiran.com/p1967157
Maryamsadat Kazemi, jaffar pouyamanesh , "The effectiveness of restraint on Positive thinking first year high school girls boarding school in Qazvin Fatemiyeh", JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION no. 8 (2018): 163-172. magiran.com/p1967157
مریم سادات کاظمی، جعفر پویامنش، (1397). 'اثربخشی آموزش خویشتن داری بر مثبت اندیشی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان مدرسه شبانه روزی فاطمیه قزوین'، نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش، صص.163-172. magiran.com/p1967157
Maryamsadat Kazemi, jaffar pouyamanesh , (2018). 'The effectiveness of restraint on Positive thinking first year high school girls boarding school in Qazvin Fatemiyeh', JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION, 8, pp.163-172. magiran.com/p1967157
مریم سادات کاظمی؛ جعفر پویامنش. "اثربخشی آموزش خویشتن داری بر مثبت اندیشی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان مدرسه شبانه روزی فاطمیه قزوین". نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش، 8 ، 1397، 163-172. magiran.com/p1967157
Maryamsadat Kazemi; jaffar pouyamanesh . "The effectiveness of restraint on Positive thinking first year high school girls boarding school in Qazvin Fatemiyeh", JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION, 8, 2018, 163-172. magiran.com/p1967157
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال