ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژده نورمحمدیان، شمس الدین هاشمی مقدم، فائزه ناطقی، (1397). مقایسه ی مولفه های تربیتی فلسفه ی نو عمل گرایی ریچارد رورتی با فلسفه ی تربیتی اسلام، نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش، 197-211. magiran.com/p1967171
Mozhdeh Noormohammadiyan, Shamsadin Hashemi Moghadam, Faezeh Nateghi, (2018). Comparison of Educational Components of the New Philosophy of Richard Rorty's Versatility with the Educational Philosophy of Islam, JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION, 8, 197-211. magiran.com/p1967171
مژده نورمحمدیان، شمس الدین هاشمی مقدم، فائزه ناطقی، مقایسه ی مولفه های تربیتی فلسفه ی نو عمل گرایی ریچارد رورتی با فلسفه ی تربیتی اسلام. نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش، 1397؛ 8: 197-211. magiran.com/p1967171
Mozhdeh Noormohammadiyan, Shamsadin Hashemi Moghadam, Faezeh Nateghi, Comparison of Educational Components of the New Philosophy of Richard Rorty's Versatility with the Educational Philosophy of Islam, JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION, 2018; 8: 197-211. magiran.com/p1967171
مژده نورمحمدیان، شمس الدین هاشمی مقدم، فائزه ناطقی، "مقایسه ی مولفه های تربیتی فلسفه ی نو عمل گرایی ریچارد رورتی با فلسفه ی تربیتی اسلام"، نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش ،8 (1397): 197-211. magiran.com/p1967171
Mozhdeh Noormohammadiyan, Shamsadin Hashemi Moghadam, Faezeh Nateghi, "Comparison of Educational Components of the New Philosophy of Richard Rorty's Versatility with the Educational Philosophy of Islam", JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION no. 8 (2018): 197-211. magiran.com/p1967171
مژده نورمحمدیان، شمس الدین هاشمی مقدم، فائزه ناطقی، (1397). 'مقایسه ی مولفه های تربیتی فلسفه ی نو عمل گرایی ریچارد رورتی با فلسفه ی تربیتی اسلام'، نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش، صص.197-211. magiran.com/p1967171
Mozhdeh Noormohammadiyan, Shamsadin Hashemi Moghadam, Faezeh Nateghi, (2018). 'Comparison of Educational Components of the New Philosophy of Richard Rorty's Versatility with the Educational Philosophy of Islam', JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION, 8, pp.197-211. magiran.com/p1967171
مژده نورمحمدیان؛ شمس الدین هاشمی مقدم؛ فائزه ناطقی. "مقایسه ی مولفه های تربیتی فلسفه ی نو عمل گرایی ریچارد رورتی با فلسفه ی تربیتی اسلام". نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش، 8 ، 1397، 197-211. magiran.com/p1967171
Mozhdeh Noormohammadiyan; Shamsadin Hashemi Moghadam; Faezeh Nateghi. "Comparison of Educational Components of the New Philosophy of Richard Rorty's Versatility with the Educational Philosophy of Islam", JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION, 8, 2018, 197-211. magiran.com/p1967171
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال