ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
متینه سادات ولیعهدی، جمال الدین سهیلی، (1396). بررسی روند نمادگرایی عناصر معماری، در نگاره «خسرو درحال گوش کردن به موسیقی باربد» از منظر نشانهشناسی پیرس، نشریه مطالعات هنر اسلامی، 13(26)، 1-24. magiran.com/p1967191
Matineh Sadat Valiahdi, Jamaleddin Soheili, (2017). Study of Symbolism Trend of Architectural Elements in the Painting “Khosro Listening to Barbad’s Music” from Peirce’s Semiotic Viewpoint, Islamic Art, 13(26), 1-24. magiran.com/p1967191
متینه سادات ولیعهدی، جمال الدین سهیلی، بررسی روند نمادگرایی عناصر معماری، در نگاره «خسرو درحال گوش کردن به موسیقی باربد» از منظر نشانهشناسی پیرس. نشریه مطالعات هنر اسلامی، 1396؛ 13(26): 1-24. magiran.com/p1967191
Matineh Sadat Valiahdi, Jamaleddin Soheili, Study of Symbolism Trend of Architectural Elements in the Painting “Khosro Listening to Barbad’s Music” from Peirce’s Semiotic Viewpoint, Islamic Art, 2017; 13(26): 1-24. magiran.com/p1967191
متینه سادات ولیعهدی، جمال الدین سهیلی، "بررسی روند نمادگرایی عناصر معماری، در نگاره «خسرو درحال گوش کردن به موسیقی باربد» از منظر نشانهشناسی پیرس"، نشریه مطالعات هنر اسلامی 13، شماره 26 (1396): 1-24. magiran.com/p1967191
Matineh Sadat Valiahdi, Jamaleddin Soheili, "Study of Symbolism Trend of Architectural Elements in the Painting “Khosro Listening to Barbad’s Music” from Peirce’s Semiotic Viewpoint", Islamic Art 13, no.26 (2017): 1-24. magiran.com/p1967191
متینه سادات ولیعهدی، جمال الدین سهیلی، (1396). 'بررسی روند نمادگرایی عناصر معماری، در نگاره «خسرو درحال گوش کردن به موسیقی باربد» از منظر نشانهشناسی پیرس'، نشریه مطالعات هنر اسلامی، 13(26)، صص.1-24. magiran.com/p1967191
Matineh Sadat Valiahdi, Jamaleddin Soheili, (2017). 'Study of Symbolism Trend of Architectural Elements in the Painting “Khosro Listening to Barbad’s Music” from Peirce’s Semiotic Viewpoint', Islamic Art, 13(26), pp.1-24. magiran.com/p1967191
متینه سادات ولیعهدی؛ جمال الدین سهیلی. "بررسی روند نمادگرایی عناصر معماری، در نگاره «خسرو درحال گوش کردن به موسیقی باربد» از منظر نشانهشناسی پیرس". نشریه مطالعات هنر اسلامی، 13 ،26 ، 1396، 1-24. magiran.com/p1967191
Matineh Sadat Valiahdi; Jamaleddin Soheili. "Study of Symbolism Trend of Architectural Elements in the Painting “Khosro Listening to Barbad’s Music” from Peirce’s Semiotic Viewpoint", Islamic Art, 13, 26, 2017, 1-24. magiran.com/p1967191
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال