ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جعفر بهادری خسروشاهی، (1397). اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت زمان بر خودپنداره و پایستگی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 13(49)، 151-174. magiran.com/p1967383
Jafar Bahadorikhosroshahi , (2018). The Effectsof Training Time Management Skills on Self-concept and Academic Buoyancy among High School Students, Journal of Curriculum Studies, 13(49), 151-174. magiran.com/p1967383
جعفر بهادری خسروشاهی، اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت زمان بر خودپنداره و پایستگی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 1397؛ 13(49): 151-174. magiran.com/p1967383
Jafar Bahadorikhosroshahi , The Effectsof Training Time Management Skills on Self-concept and Academic Buoyancy among High School Students, Journal of Curriculum Studies, 2018; 13(49): 151-174. magiran.com/p1967383
جعفر بهادری خسروشاهی، "اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت زمان بر خودپنداره و پایستگی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه"، فصلنامه مطالعات برنامه درسی 13، شماره 49 (1397): 151-174. magiran.com/p1967383
Jafar Bahadorikhosroshahi , "The Effectsof Training Time Management Skills on Self-concept and Academic Buoyancy among High School Students", Journal of Curriculum Studies 13, no.49 (2018): 151-174. magiran.com/p1967383
جعفر بهادری خسروشاهی، (1397). 'اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت زمان بر خودپنداره و پایستگی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه'، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 13(49)، صص.151-174. magiran.com/p1967383
Jafar Bahadorikhosroshahi , (2018). 'The Effectsof Training Time Management Skills on Self-concept and Academic Buoyancy among High School Students', Journal of Curriculum Studies, 13(49), pp.151-174. magiran.com/p1967383
جعفر بهادری خسروشاهی. "اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت زمان بر خودپنداره و پایستگی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه". فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 13 ،49 ، 1397، 151-174. magiran.com/p1967383
Jafar Bahadorikhosroshahi . "The Effectsof Training Time Management Skills on Self-concept and Academic Buoyancy among High School Students", Journal of Curriculum Studies, 13, 49, 2018, 151-174. magiran.com/p1967383
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال