ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا ابراهیم دوست رودپشتی، حسین بنی اسدی، احمد رمضانی سعادت آبادی، ایمان اکبری داهویی، (1397). بررسی تجربی تاثیر افزودن گرافن بر بهبود ضریب انتقال حرارت جابه جایی در سامانه آب/اتیلن گلایکول در جریان آرام، نشریه پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر، 2(3)، 3-19. magiran.com/p1967438
Parisa Ebrahimduost, Hossein Baniasadi, Ahmad Ramazani S.A., Iman Akbari, (2019). Experimental investigating the effect of adding of graphene on the improvement of convective heat transfer coefficient of water/ethylene glycol system in laminar flow, Journal of Applied researches of chemical - polymer, 2(3), 3-19. magiran.com/p1967438
پریسا ابراهیم دوست رودپشتی، حسین بنی اسدی، احمد رمضانی سعادت آبادی، ایمان اکبری داهویی، بررسی تجربی تاثیر افزودن گرافن بر بهبود ضریب انتقال حرارت جابه جایی در سامانه آب/اتیلن گلایکول در جریان آرام. نشریه پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر، 1397؛ 2(3): 3-19. magiran.com/p1967438
Parisa Ebrahimduost, Hossein Baniasadi, Ahmad Ramazani S.A., Iman Akbari, Experimental investigating the effect of adding of graphene on the improvement of convective heat transfer coefficient of water/ethylene glycol system in laminar flow, Journal of Applied researches of chemical - polymer, 2019; 2(3): 3-19. magiran.com/p1967438
پریسا ابراهیم دوست رودپشتی، حسین بنی اسدی، احمد رمضانی سعادت آبادی، ایمان اکبری داهویی، "بررسی تجربی تاثیر افزودن گرافن بر بهبود ضریب انتقال حرارت جابه جایی در سامانه آب/اتیلن گلایکول در جریان آرام"، نشریه پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر 2، شماره 3 (1397): 3-19. magiran.com/p1967438
Parisa Ebrahimduost, Hossein Baniasadi, Ahmad Ramazani S.A., Iman Akbari, "Experimental investigating the effect of adding of graphene on the improvement of convective heat transfer coefficient of water/ethylene glycol system in laminar flow", Journal of Applied researches of chemical - polymer 2, no.3 (2019): 3-19. magiran.com/p1967438
پریسا ابراهیم دوست رودپشتی، حسین بنی اسدی، احمد رمضانی سعادت آبادی، ایمان اکبری داهویی، (1397). 'بررسی تجربی تاثیر افزودن گرافن بر بهبود ضریب انتقال حرارت جابه جایی در سامانه آب/اتیلن گلایکول در جریان آرام'، نشریه پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر، 2(3)، صص.3-19. magiran.com/p1967438
Parisa Ebrahimduost, Hossein Baniasadi, Ahmad Ramazani S.A., Iman Akbari, (2019). 'Experimental investigating the effect of adding of graphene on the improvement of convective heat transfer coefficient of water/ethylene glycol system in laminar flow', Journal of Applied researches of chemical - polymer, 2(3), pp.3-19. magiran.com/p1967438
پریسا ابراهیم دوست رودپشتی؛ حسین بنی اسدی؛ احمد رمضانی سعادت آبادی؛ ایمان اکبری داهویی. "بررسی تجربی تاثیر افزودن گرافن بر بهبود ضریب انتقال حرارت جابه جایی در سامانه آب/اتیلن گلایکول در جریان آرام". نشریه پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر، 2 ،3 ، 1397، 3-19. magiran.com/p1967438
Parisa Ebrahimduost; Hossein Baniasadi; Ahmad Ramazani S.A.; Iman Akbari. "Experimental investigating the effect of adding of graphene on the improvement of convective heat transfer coefficient of water/ethylene glycol system in laminar flow", Journal of Applied researches of chemical - polymer, 2, 3, 2019, 3-19. magiran.com/p1967438
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال