ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فروغ سادات موسوی، حسین اسکندری، فریبرز باقری، (1397). مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گلاسر و درمان هیجان مدار بر کیفیت زناشویی و رضایت زناشویی در زنان خیانت دیده شهر تهران، نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش، 141-157. magiran.com/p1967621
Foroghosadat Mosavi, Hossein Eskandari, Fariborz Bagheri, (2018). therapy and Emotion- focused therapy on Relationship Quality and Marital Satisfaction in betrayed Women in Tehran., JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION, 6, 141-157. magiran.com/p1967621
فروغ سادات موسوی، حسین اسکندری، فریبرز باقری، مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گلاسر و درمان هیجان مدار بر کیفیت زناشویی و رضایت زناشویی در زنان خیانت دیده شهر تهران. نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش، 1397؛ 6: 141-157. magiran.com/p1967621
Foroghosadat Mosavi, Hossein Eskandari, Fariborz Bagheri, therapy and Emotion- focused therapy on Relationship Quality and Marital Satisfaction in betrayed Women in Tehran., JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION, 2018; 6: 141-157. magiran.com/p1967621
فروغ سادات موسوی، حسین اسکندری، فریبرز باقری، "مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گلاسر و درمان هیجان مدار بر کیفیت زناشویی و رضایت زناشویی در زنان خیانت دیده شهر تهران"، نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش ،6 (1397): 141-157. magiran.com/p1967621
Foroghosadat Mosavi, Hossein Eskandari, Fariborz Bagheri, "therapy and Emotion- focused therapy on Relationship Quality and Marital Satisfaction in betrayed Women in Tehran.", JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION no. 6 (2018): 141-157. magiran.com/p1967621
فروغ سادات موسوی، حسین اسکندری، فریبرز باقری، (1397). 'مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گلاسر و درمان هیجان مدار بر کیفیت زناشویی و رضایت زناشویی در زنان خیانت دیده شهر تهران'، نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش، صص.141-157. magiran.com/p1967621
Foroghosadat Mosavi, Hossein Eskandari, Fariborz Bagheri, (2018). 'therapy and Emotion- focused therapy on Relationship Quality and Marital Satisfaction in betrayed Women in Tehran.', JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION, 6, pp.141-157. magiran.com/p1967621
فروغ سادات موسوی؛ حسین اسکندری؛ فریبرز باقری. "مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گلاسر و درمان هیجان مدار بر کیفیت زناشویی و رضایت زناشویی در زنان خیانت دیده شهر تهران". نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش، 6 ، 1397، 141-157. magiran.com/p1967621
Foroghosadat Mosavi; Hossein Eskandari; Fariborz Bagheri. "therapy and Emotion- focused therapy on Relationship Quality and Marital Satisfaction in betrayed Women in Tehran.", JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION, 6, 2018, 141-157. magiran.com/p1967621
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال