ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهه عابدی، مهسا مجذوبی، (1398). بررسی تاثیر pH بر خصوصیات بافتی گلوتن، گلیادین و گلوتین طبیعی استیله شده توسط روش خوشه ایچند متغیره، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(2)، 153-165. magiran.com/p1967676
Elahe Abedi, Mahsa Majzoobi, (2019). The effect of pH on textural properties of native and acetylated glten, gliadin and glutenin by cluster analysis, Food Science and Technology, 16(2), 153-165. magiran.com/p1967676
الهه عابدی، مهسا مجذوبی، بررسی تاثیر pH بر خصوصیات بافتی گلوتن، گلیادین و گلوتین طبیعی استیله شده توسط روش خوشه ایچند متغیره. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 16(2): 153-165. magiran.com/p1967676
Elahe Abedi, Mahsa Majzoobi, The effect of pH on textural properties of native and acetylated glten, gliadin and glutenin by cluster analysis, Food Science and Technology, 2019; 16(2): 153-165. magiran.com/p1967676
الهه عابدی، مهسا مجذوبی، "بررسی تاثیر pH بر خصوصیات بافتی گلوتن، گلیادین و گلوتین طبیعی استیله شده توسط روش خوشه ایچند متغیره"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 16، شماره 2 (1398): 153-165. magiran.com/p1967676
Elahe Abedi, Mahsa Majzoobi, "The effect of pH on textural properties of native and acetylated glten, gliadin and glutenin by cluster analysis", Food Science and Technology 16, no.2 (2019): 153-165. magiran.com/p1967676
الهه عابدی، مهسا مجذوبی، (1398). 'بررسی تاثیر pH بر خصوصیات بافتی گلوتن، گلیادین و گلوتین طبیعی استیله شده توسط روش خوشه ایچند متغیره'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(2)، صص.153-165. magiran.com/p1967676
Elahe Abedi, Mahsa Majzoobi, (2019). 'The effect of pH on textural properties of native and acetylated glten, gliadin and glutenin by cluster analysis', Food Science and Technology, 16(2), pp.153-165. magiran.com/p1967676
الهه عابدی؛ مهسا مجذوبی. "بررسی تاثیر pH بر خصوصیات بافتی گلوتن، گلیادین و گلوتین طبیعی استیله شده توسط روش خوشه ایچند متغیره". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16 ،2 ، 1398، 153-165. magiran.com/p1967676
Elahe Abedi; Mahsa Majzoobi. "The effect of pH on textural properties of native and acetylated glten, gliadin and glutenin by cluster analysis", Food Science and Technology, 16, 2, 2019, 153-165. magiran.com/p1967676
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال