ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم مقصودی پور، محمد پرخو، سمانه حسین زاده، محمد انصاری، اشکان کرباسی، (1397). تاثیر نور درخشان بر خستگی و خواب آلودگی پرستاران نوبت کار شیفت شب، فصلنامه طب کار، 10(3)، 61-72. magiran.com/p1967867
Maryam Maghsoudipour, Mohammad Parkhoo, Samaneh Hosseinzade, Mohammad Ansari, Ashkan Karbasi, (2018). The effect of Bright light on Fatigue and sleepiness in night shift work nurses, Occupational Medicine Quarterly Journal, 10(3), 61-72. magiran.com/p1967867
مریم مقصودی پور، محمد پرخو، سمانه حسین زاده، محمد انصاری، اشکان کرباسی، تاثیر نور درخشان بر خستگی و خواب آلودگی پرستاران نوبت کار شیفت شب. فصلنامه طب کار، 1397؛ 10(3): 61-72. magiran.com/p1967867
Maryam Maghsoudipour, Mohammad Parkhoo, Samaneh Hosseinzade, Mohammad Ansari, Ashkan Karbasi, The effect of Bright light on Fatigue and sleepiness in night shift work nurses, Occupational Medicine Quarterly Journal, 2018; 10(3): 61-72. magiran.com/p1967867
مریم مقصودی پور، محمد پرخو، سمانه حسین زاده، محمد انصاری، اشکان کرباسی، "تاثیر نور درخشان بر خستگی و خواب آلودگی پرستاران نوبت کار شیفت شب"، فصلنامه طب کار 10، شماره 3 (1397): 61-72. magiran.com/p1967867
Maryam Maghsoudipour, Mohammad Parkhoo, Samaneh Hosseinzade, Mohammad Ansari, Ashkan Karbasi, "The effect of Bright light on Fatigue and sleepiness in night shift work nurses", Occupational Medicine Quarterly Journal 10, no.3 (2018): 61-72. magiran.com/p1967867
مریم مقصودی پور، محمد پرخو، سمانه حسین زاده، محمد انصاری، اشکان کرباسی، (1397). 'تاثیر نور درخشان بر خستگی و خواب آلودگی پرستاران نوبت کار شیفت شب'، فصلنامه طب کار، 10(3)، صص.61-72. magiran.com/p1967867
Maryam Maghsoudipour, Mohammad Parkhoo, Samaneh Hosseinzade, Mohammad Ansari, Ashkan Karbasi, (2018). 'The effect of Bright light on Fatigue and sleepiness in night shift work nurses', Occupational Medicine Quarterly Journal, 10(3), pp.61-72. magiran.com/p1967867
مریم مقصودی پور؛ محمد پرخو؛ سمانه حسین زاده؛ محمد انصاری؛ اشکان کرباسی. "تاثیر نور درخشان بر خستگی و خواب آلودگی پرستاران نوبت کار شیفت شب". فصلنامه طب کار، 10 ،3 ، 1397، 61-72. magiran.com/p1967867
Maryam Maghsoudipour; Mohammad Parkhoo; Samaneh Hosseinzade; Mohammad Ansari; Ashkan Karbasi. "The effect of Bright light on Fatigue and sleepiness in night shift work nurses", Occupational Medicine Quarterly Journal, 10, 3, 2018, 61-72. magiran.com/p1967867
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال