ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناصر حاضری محمل، یونس شکاری، علی طیبی، (1397). بررسی عددی انتقال حرارت مختلط درون یک حفره حاوی نانوسیالات غیرنیوتنی با استفاده از مدل دو فازی مخلوط، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 50(6)، 1199-1212. magiran.com/p1968322
N. Hazeri, Mahmel, Y. Shekari , A. Tayebi, (2019). Numerical Study of Mixed Convection Heat Transfer in a Cavity Filled with NonNewtonian Nanofluids Utilizing Two-phase Mixture Model, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 50(6), 1199-1212. magiran.com/p1968322
ناصر حاضری محمل، یونس شکاری، علی طیبی، بررسی عددی انتقال حرارت مختلط درون یک حفره حاوی نانوسیالات غیرنیوتنی با استفاده از مدل دو فازی مخلوط. مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1397؛ 50(6): 1199-1212. magiran.com/p1968322
N. Hazeri, Mahmel, Y. Shekari , A. Tayebi, Numerical Study of Mixed Convection Heat Transfer in a Cavity Filled with NonNewtonian Nanofluids Utilizing Two-phase Mixture Model, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 2019; 50(6): 1199-1212. magiran.com/p1968322
ناصر حاضری محمل، یونس شکاری، علی طیبی، "بررسی عددی انتقال حرارت مختلط درون یک حفره حاوی نانوسیالات غیرنیوتنی با استفاده از مدل دو فازی مخلوط"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 50، شماره 6 (1397): 1199-1212. magiran.com/p1968322
N. Hazeri, Mahmel, Y. Shekari , A. Tayebi, "Numerical Study of Mixed Convection Heat Transfer in a Cavity Filled with NonNewtonian Nanofluids Utilizing Two-phase Mixture Model", Amirkabir Journal Mechanical Engineering 50, no.6 (2019): 1199-1212. magiran.com/p1968322
ناصر حاضری محمل، یونس شکاری، علی طیبی، (1397). 'بررسی عددی انتقال حرارت مختلط درون یک حفره حاوی نانوسیالات غیرنیوتنی با استفاده از مدل دو فازی مخلوط'، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 50(6)، صص.1199-1212. magiran.com/p1968322
N. Hazeri, Mahmel, Y. Shekari , A. Tayebi, (2019). 'Numerical Study of Mixed Convection Heat Transfer in a Cavity Filled with NonNewtonian Nanofluids Utilizing Two-phase Mixture Model', Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 50(6), pp.1199-1212. magiran.com/p1968322
ناصر حاضری محمل؛ یونس شکاری؛ علی طیبی. "بررسی عددی انتقال حرارت مختلط درون یک حفره حاوی نانوسیالات غیرنیوتنی با استفاده از مدل دو فازی مخلوط". مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 50 ،6 ، 1397، 1199-1212. magiran.com/p1968322
N. Hazeri; Mahmel; Y. Shekari ; A. Tayebi. "Numerical Study of Mixed Convection Heat Transfer in a Cavity Filled with NonNewtonian Nanofluids Utilizing Two-phase Mixture Model", Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 50, 6, 2019, 1199-1212. magiran.com/p1968322
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال