ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
موسی محمدپورفرد، مرتضی رستمی دیباور، (1397). مطالعه عددی تاثیر میدان های مغناطیسی غیر یکنواخت در انتقال حرارت و پیشروی جبهه انجماد و ذوب در یک محفظه بسته، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 50(6)، 1251-1263. magiran.com/p1968326
M. Mohammadpourfard , M. Rostami Dibavar, (2019). Numerical Investigation of Non-Uniform Magnetic Fields Effects on Heat Transfer and Development of Melting- Solidification Processes in an Enclosure, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 50(6), 1251-1263. magiran.com/p1968326
موسی محمدپورفرد، مرتضی رستمی دیباور، مطالعه عددی تاثیر میدان های مغناطیسی غیر یکنواخت در انتقال حرارت و پیشروی جبهه انجماد و ذوب در یک محفظه بسته. مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1397؛ 50(6): 1251-1263. magiran.com/p1968326
M. Mohammadpourfard , M. Rostami Dibavar, Numerical Investigation of Non-Uniform Magnetic Fields Effects on Heat Transfer and Development of Melting- Solidification Processes in an Enclosure, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 2019; 50(6): 1251-1263. magiran.com/p1968326
موسی محمدپورفرد، مرتضی رستمی دیباور، "مطالعه عددی تاثیر میدان های مغناطیسی غیر یکنواخت در انتقال حرارت و پیشروی جبهه انجماد و ذوب در یک محفظه بسته"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 50، شماره 6 (1397): 1251-1263. magiran.com/p1968326
M. Mohammadpourfard , M. Rostami Dibavar, "Numerical Investigation of Non-Uniform Magnetic Fields Effects on Heat Transfer and Development of Melting- Solidification Processes in an Enclosure", Amirkabir Journal Mechanical Engineering 50, no.6 (2019): 1251-1263. magiran.com/p1968326
موسی محمدپورفرد، مرتضی رستمی دیباور، (1397). 'مطالعه عددی تاثیر میدان های مغناطیسی غیر یکنواخت در انتقال حرارت و پیشروی جبهه انجماد و ذوب در یک محفظه بسته'، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 50(6)، صص.1251-1263. magiran.com/p1968326
M. Mohammadpourfard , M. Rostami Dibavar, (2019). 'Numerical Investigation of Non-Uniform Magnetic Fields Effects on Heat Transfer and Development of Melting- Solidification Processes in an Enclosure', Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 50(6), pp.1251-1263. magiran.com/p1968326
موسی محمدپورفرد؛ مرتضی رستمی دیباور. "مطالعه عددی تاثیر میدان های مغناطیسی غیر یکنواخت در انتقال حرارت و پیشروی جبهه انجماد و ذوب در یک محفظه بسته". مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 50 ،6 ، 1397، 1251-1263. magiran.com/p1968326
M. Mohammadpourfard ; M. Rostami Dibavar. "Numerical Investigation of Non-Uniform Magnetic Fields Effects on Heat Transfer and Development of Melting- Solidification Processes in an Enclosure", Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 50, 6, 2019, 1251-1263. magiran.com/p1968326
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال