ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا الماسی، برات قبادیان، غلام حسن نجفی، (1397). بهینه سازی فرآیند تولید بیودیزل از روغن کلزای غیرخوراکی با استفاده از روش سطح پاسخ، نشریه سوخت و احتراق، 11(4)، 1-13. magiran.com/p1968349
Sara Almasi, Gholamhassan Najafi, Barat Ghobadian, (2019). Optimasiton of biodiesel production process from Non-edible rapseed using response surface method (RSM), Fuel and Combustion, 11(4), 1-13. magiran.com/p1968349
سارا الماسی، برات قبادیان، غلام حسن نجفی، بهینه سازی فرآیند تولید بیودیزل از روغن کلزای غیرخوراکی با استفاده از روش سطح پاسخ. نشریه سوخت و احتراق، 1397؛ 11(4): 1-13. magiran.com/p1968349
Sara Almasi, Gholamhassan Najafi, Barat Ghobadian, Optimasiton of biodiesel production process from Non-edible rapseed using response surface method (RSM), Fuel and Combustion, 2019; 11(4): 1-13. magiran.com/p1968349
سارا الماسی، برات قبادیان، غلام حسن نجفی، "بهینه سازی فرآیند تولید بیودیزل از روغن کلزای غیرخوراکی با استفاده از روش سطح پاسخ"، نشریه سوخت و احتراق 11، شماره 4 (1397): 1-13. magiran.com/p1968349
Sara Almasi, Gholamhassan Najafi, Barat Ghobadian, "Optimasiton of biodiesel production process from Non-edible rapseed using response surface method (RSM)", Fuel and Combustion 11, no.4 (2019): 1-13. magiran.com/p1968349
سارا الماسی، برات قبادیان، غلام حسن نجفی، (1397). 'بهینه سازی فرآیند تولید بیودیزل از روغن کلزای غیرخوراکی با استفاده از روش سطح پاسخ'، نشریه سوخت و احتراق، 11(4)، صص.1-13. magiran.com/p1968349
Sara Almasi, Gholamhassan Najafi, Barat Ghobadian, (2019). 'Optimasiton of biodiesel production process from Non-edible rapseed using response surface method (RSM)', Fuel and Combustion, 11(4), pp.1-13. magiran.com/p1968349
سارا الماسی؛ برات قبادیان؛ غلام حسن نجفی. "بهینه سازی فرآیند تولید بیودیزل از روغن کلزای غیرخوراکی با استفاده از روش سطح پاسخ". نشریه سوخت و احتراق، 11 ،4 ، 1397، 1-13. magiran.com/p1968349
Sara Almasi; Gholamhassan Najafi; Barat Ghobadian. "Optimasiton of biodiesel production process from Non-edible rapseed using response surface method (RSM)", Fuel and Combustion, 11, 4, 2019, 1-13. magiran.com/p1968349
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال