ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر امیدوار، (1397). مطالعه تجربی تاثیر استفاده از مخلوط سوخت دیزل-بیودیزل بر قابلیت بازیافت حرارت تلف شده در یک مولد برق کوچک، نشریه سوخت و احتراق، 11(4)، 29-41. magiran.com/p1968351
Amir Omidvar , (2019). Experimental investigation on the effect of diesel-biodiesel blends on waste heat recovery capability of a small power generator, Fuel and Combustion, 11(4), 29-41. magiran.com/p1968351
امیر امیدوار، مطالعه تجربی تاثیر استفاده از مخلوط سوخت دیزل-بیودیزل بر قابلیت بازیافت حرارت تلف شده در یک مولد برق کوچک. نشریه سوخت و احتراق، 1397؛ 11(4): 29-41. magiran.com/p1968351
Amir Omidvar , Experimental investigation on the effect of diesel-biodiesel blends on waste heat recovery capability of a small power generator, Fuel and Combustion, 2019; 11(4): 29-41. magiran.com/p1968351
امیر امیدوار، "مطالعه تجربی تاثیر استفاده از مخلوط سوخت دیزل-بیودیزل بر قابلیت بازیافت حرارت تلف شده در یک مولد برق کوچک"، نشریه سوخت و احتراق 11، شماره 4 (1397): 29-41. magiran.com/p1968351
Amir Omidvar , "Experimental investigation on the effect of diesel-biodiesel blends on waste heat recovery capability of a small power generator", Fuel and Combustion 11, no.4 (2019): 29-41. magiran.com/p1968351
امیر امیدوار، (1397). 'مطالعه تجربی تاثیر استفاده از مخلوط سوخت دیزل-بیودیزل بر قابلیت بازیافت حرارت تلف شده در یک مولد برق کوچک'، نشریه سوخت و احتراق، 11(4)، صص.29-41. magiran.com/p1968351
Amir Omidvar , (2019). 'Experimental investigation on the effect of diesel-biodiesel blends on waste heat recovery capability of a small power generator', Fuel and Combustion, 11(4), pp.29-41. magiran.com/p1968351
امیر امیدوار. "مطالعه تجربی تاثیر استفاده از مخلوط سوخت دیزل-بیودیزل بر قابلیت بازیافت حرارت تلف شده در یک مولد برق کوچک". نشریه سوخت و احتراق، 11 ،4 ، 1397، 29-41. magiran.com/p1968351
Amir Omidvar . "Experimental investigation on the effect of diesel-biodiesel blends on waste heat recovery capability of a small power generator", Fuel and Combustion, 11, 4, 2019, 29-41. magiran.com/p1968351
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال