ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شبنم شاهینی، غلام رضا حیدری، عبدالحسین فرج پهلو، (1397). بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه ها، مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)، 25(3)، 25-50. magiran.com/p1968383
Shabnam Shahini , Gholamreza Heidari, Abdolhosein Farajpahlou, (2018). A Survey of E-Readiness of Academic Libraries in Ahvaz from the Viewpoints of Directors and Librarians, Studies on Library & Information Science, 25(3), 25-50. magiran.com/p1968383
شبنم شاهینی، غلام رضا حیدری، عبدالحسین فرج پهلو، بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه ها. مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)، 1397؛ 25(3): 25-50. magiran.com/p1968383
Shabnam Shahini , Gholamreza Heidari, Abdolhosein Farajpahlou, A Survey of E-Readiness of Academic Libraries in Ahvaz from the Viewpoints of Directors and Librarians, Studies on Library & Information Science, 2018; 25(3): 25-50. magiran.com/p1968383
شبنم شاهینی، غلام رضا حیدری، عبدالحسین فرج پهلو، "بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه ها"، مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی) 25، شماره 3 (1397): 25-50. magiran.com/p1968383
Shabnam Shahini , Gholamreza Heidari, Abdolhosein Farajpahlou, "A Survey of E-Readiness of Academic Libraries in Ahvaz from the Viewpoints of Directors and Librarians", Studies on Library & Information Science 25, no.3 (2018): 25-50. magiran.com/p1968383
شبنم شاهینی، غلام رضا حیدری، عبدالحسین فرج پهلو، (1397). 'بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه ها'، مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)، 25(3)، صص.25-50. magiran.com/p1968383
Shabnam Shahini , Gholamreza Heidari, Abdolhosein Farajpahlou, (2018). 'A Survey of E-Readiness of Academic Libraries in Ahvaz from the Viewpoints of Directors and Librarians', Studies on Library & Information Science, 25(3), pp.25-50. magiran.com/p1968383
شبنم شاهینی؛ غلام رضا حیدری؛ عبدالحسین فرج پهلو. "بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه ها". مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)، 25 ،3 ، 1397، 25-50. magiran.com/p1968383
Shabnam Shahini ; Gholamreza Heidari; Abdolhosein Farajpahlou. "A Survey of E-Readiness of Academic Libraries in Ahvaz from the Viewpoints of Directors and Librarians", Studies on Library & Information Science, 25, 3, 2018, 25-50. magiran.com/p1968383
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال