ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عزتاللهقدم پور، مریم زندکریمی، (1397). بررسی رابطه بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس، مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)، 25(3)، 103-128. magiran.com/p1968387
Maryam Zandkarimi, (2018). relationship between organizational communication and Knowledge sharing with the role of positive organizational trust in teachers, Studies on Library & Information Science, 25(3), 103-128. magiran.com/p1968387
عزتاللهقدم پور، مریم زندکریمی، بررسی رابطه بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس. مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)، 1397؛ 25(3): 103-128. magiran.com/p1968387
Maryam Zandkarimi, relationship between organizational communication and Knowledge sharing with the role of positive organizational trust in teachers, Studies on Library & Information Science, 2018; 25(3): 103-128. magiran.com/p1968387
عزتاللهقدم پور، مریم زندکریمی، "بررسی رابطه بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس"، مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی) 25، شماره 3 (1397): 103-128. magiran.com/p1968387
Maryam Zandkarimi, "relationship between organizational communication and Knowledge sharing with the role of positive organizational trust in teachers", Studies on Library & Information Science 25, no.3 (2018): 103-128. magiran.com/p1968387
عزتاللهقدم پور، مریم زندکریمی، (1397). 'بررسی رابطه بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس'، مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)، 25(3)، صص.103-128. magiran.com/p1968387
Maryam Zandkarimi, (2018). 'relationship between organizational communication and Knowledge sharing with the role of positive organizational trust in teachers', Studies on Library & Information Science, 25(3), pp.103-128. magiran.com/p1968387
عزتاللهقدم پور؛ مریم زندکریمی. "بررسی رابطه بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس". مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)، 25 ،3 ، 1397، 103-128. magiran.com/p1968387
Maryam Zandkarimi. "relationship between organizational communication and Knowledge sharing with the role of positive organizational trust in teachers", Studies on Library & Information Science, 25, 3, 2018, 103-128. magiran.com/p1968387
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال