ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مارال سلطان زاده، سیدهادی پیغمبردوست، جواد حصاری، (1398). کاربرد آزمون روزن رانی معکوس در ارزیابی رئولوژیکی پنیر کوارک: اثر نوع سویه پروبیوتیک و زمان نگهداری بر ویژگی های حسی و بافتی، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(2)، 209-223. magiran.com/p1968448
Soltanzadeh M, Peighambardoust S H, Hesari J, (2019). Application of back extrusion in rheological evaluation of quark cheese: effect of probiotic strain type and storage time on sensorial and textural characteristics, Food Science and Technology, 16(2), 209-223. magiran.com/p1968448
مارال سلطان زاده، سیدهادی پیغمبردوست، جواد حصاری، کاربرد آزمون روزن رانی معکوس در ارزیابی رئولوژیکی پنیر کوارک: اثر نوع سویه پروبیوتیک و زمان نگهداری بر ویژگی های حسی و بافتی. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 16(2): 209-223. magiran.com/p1968448
Soltanzadeh M, Peighambardoust S H, Hesari J, Application of back extrusion in rheological evaluation of quark cheese: effect of probiotic strain type and storage time on sensorial and textural characteristics, Food Science and Technology, 2019; 16(2): 209-223. magiran.com/p1968448
مارال سلطان زاده، سیدهادی پیغمبردوست، جواد حصاری، "کاربرد آزمون روزن رانی معکوس در ارزیابی رئولوژیکی پنیر کوارک: اثر نوع سویه پروبیوتیک و زمان نگهداری بر ویژگی های حسی و بافتی"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 16، شماره 2 (1398): 209-223. magiran.com/p1968448
Soltanzadeh M, Peighambardoust S H, Hesari J, "Application of back extrusion in rheological evaluation of quark cheese: effect of probiotic strain type and storage time on sensorial and textural characteristics", Food Science and Technology 16, no.2 (2019): 209-223. magiran.com/p1968448
مارال سلطان زاده، سیدهادی پیغمبردوست، جواد حصاری، (1398). 'کاربرد آزمون روزن رانی معکوس در ارزیابی رئولوژیکی پنیر کوارک: اثر نوع سویه پروبیوتیک و زمان نگهداری بر ویژگی های حسی و بافتی'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(2)، صص.209-223. magiran.com/p1968448
Soltanzadeh M, Peighambardoust S H, Hesari J, (2019). 'Application of back extrusion in rheological evaluation of quark cheese: effect of probiotic strain type and storage time on sensorial and textural characteristics', Food Science and Technology, 16(2), pp.209-223. magiran.com/p1968448
مارال سلطان زاده؛ سیدهادی پیغمبردوست؛ جواد حصاری. "کاربرد آزمون روزن رانی معکوس در ارزیابی رئولوژیکی پنیر کوارک: اثر نوع سویه پروبیوتیک و زمان نگهداری بر ویژگی های حسی و بافتی". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16 ،2 ، 1398، 209-223. magiran.com/p1968448
Soltanzadeh M; Peighambardoust S H; Hesari J. "Application of back extrusion in rheological evaluation of quark cheese: effect of probiotic strain type and storage time on sensorial and textural characteristics", Food Science and Technology, 16, 2, 2019, 209-223. magiran.com/p1968448
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال