ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سودابه محمدی، سید مهدی جعفری، فاطمه آذری کیا، حبیب الله میرزایی، (1398). ارزیابی ویژگی های رئولوژیکی و ساختاری کمپلکس کواسرواسیون کنسانتره پروتئین آب پنیر- صمغ کتیرا، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(2)، 225-237. magiran.com/p1968453
mohammadi S, jafari S M, azari kia F, mirzaei H, (2019). Evaluation of rheological and structural characteristics of whey protein concentrate- gum tragacanth complex coacervation, Food Science and Technology, 16(2), 225-237. magiran.com/p1968453
سودابه محمدی، سید مهدی جعفری، فاطمه آذری کیا، حبیب الله میرزایی، ارزیابی ویژگی های رئولوژیکی و ساختاری کمپلکس کواسرواسیون کنسانتره پروتئین آب پنیر- صمغ کتیرا. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 16(2): 225-237. magiran.com/p1968453
mohammadi S, jafari S M, azari kia F, mirzaei H, Evaluation of rheological and structural characteristics of whey protein concentrate- gum tragacanth complex coacervation, Food Science and Technology, 2019; 16(2): 225-237. magiran.com/p1968453
سودابه محمدی، سید مهدی جعفری، فاطمه آذری کیا، حبیب الله میرزایی، "ارزیابی ویژگی های رئولوژیکی و ساختاری کمپلکس کواسرواسیون کنسانتره پروتئین آب پنیر- صمغ کتیرا"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 16، شماره 2 (1398): 225-237. magiran.com/p1968453
mohammadi S, jafari S M, azari kia F, mirzaei H, "Evaluation of rheological and structural characteristics of whey protein concentrate- gum tragacanth complex coacervation", Food Science and Technology 16, no.2 (2019): 225-237. magiran.com/p1968453
سودابه محمدی، سید مهدی جعفری، فاطمه آذری کیا، حبیب الله میرزایی، (1398). 'ارزیابی ویژگی های رئولوژیکی و ساختاری کمپلکس کواسرواسیون کنسانتره پروتئین آب پنیر- صمغ کتیرا'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(2)، صص.225-237. magiran.com/p1968453
mohammadi S, jafari S M, azari kia F, mirzaei H, (2019). 'Evaluation of rheological and structural characteristics of whey protein concentrate- gum tragacanth complex coacervation', Food Science and Technology, 16(2), pp.225-237. magiran.com/p1968453
سودابه محمدی؛ سید مهدی جعفری؛ فاطمه آذری کیا؛ حبیب الله میرزایی. "ارزیابی ویژگی های رئولوژیکی و ساختاری کمپلکس کواسرواسیون کنسانتره پروتئین آب پنیر- صمغ کتیرا". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16 ،2 ، 1398، 225-237. magiran.com/p1968453
mohammadi S; jafari S M; azari kia F; mirzaei H. "Evaluation of rheological and structural characteristics of whey protein concentrate- gum tragacanth complex coacervation", Food Science and Technology, 16, 2, 2019, 225-237. magiran.com/p1968453
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال