ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریا اکبری، اسماء بلوچ امین، زهرا امینی خویی، (1398). اثرسطوح مختلف عصاره الکلی گیاه سالیکورنیا Salicornia sp بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون و آنزیم های گوارشی ماهی کفال خاکستری، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 12(2)، 1-12. magiran.com/p1968625
P. Akbary, A. Baluch Amin, Z. Aminikhoei, (2019). The Effect of Different Levels of Salicornia Sp Plant Extract on Some of the Blood Biochemical Parameters and Digestive Enzymes of Grey Mullet, Mugil cephalus Linnaeus 1758, Journal of Animal Physiology and Development, 12(2), 1-12. magiran.com/p1968625
پریا اکبری، اسماء بلوچ امین، زهرا امینی خویی، اثرسطوح مختلف عصاره الکلی گیاه سالیکورنیا Salicornia sp بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون و آنزیم های گوارشی ماهی کفال خاکستری. نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 1398؛ 12(2): 1-12. magiran.com/p1968625
P. Akbary, A. Baluch Amin, Z. Aminikhoei, The Effect of Different Levels of Salicornia Sp Plant Extract on Some of the Blood Biochemical Parameters and Digestive Enzymes of Grey Mullet, Mugil cephalus Linnaeus 1758, Journal of Animal Physiology and Development, 2019; 12(2): 1-12. magiran.com/p1968625
پریا اکبری، اسماء بلوچ امین، زهرا امینی خویی، "اثرسطوح مختلف عصاره الکلی گیاه سالیکورنیا Salicornia sp بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون و آنزیم های گوارشی ماهی کفال خاکستری"، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری 12، شماره 2 (1398): 1-12. magiran.com/p1968625
P. Akbary, A. Baluch Amin, Z. Aminikhoei, "The Effect of Different Levels of Salicornia Sp Plant Extract on Some of the Blood Biochemical Parameters and Digestive Enzymes of Grey Mullet, Mugil cephalus Linnaeus 1758", Journal of Animal Physiology and Development 12, no.2 (2019): 1-12. magiran.com/p1968625
پریا اکبری، اسماء بلوچ امین، زهرا امینی خویی، (1398). 'اثرسطوح مختلف عصاره الکلی گیاه سالیکورنیا Salicornia sp بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون و آنزیم های گوارشی ماهی کفال خاکستری'، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 12(2)، صص.1-12. magiran.com/p1968625
P. Akbary, A. Baluch Amin, Z. Aminikhoei, (2019). 'The Effect of Different Levels of Salicornia Sp Plant Extract on Some of the Blood Biochemical Parameters and Digestive Enzymes of Grey Mullet, Mugil cephalus Linnaeus 1758', Journal of Animal Physiology and Development, 12(2), pp.1-12. magiran.com/p1968625
پریا اکبری؛ اسماء بلوچ امین؛ زهرا امینی خویی. "اثرسطوح مختلف عصاره الکلی گیاه سالیکورنیا Salicornia sp بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون و آنزیم های گوارشی ماهی کفال خاکستری". نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 12 ،2 ، 1398، 1-12. magiran.com/p1968625
P. Akbary; A. Baluch Amin; Z. Aminikhoei. "The Effect of Different Levels of Salicornia Sp Plant Extract on Some of the Blood Biochemical Parameters and Digestive Enzymes of Grey Mullet, Mugil cephalus Linnaeus 1758", Journal of Animal Physiology and Development, 12, 2, 2019, 1-12. magiran.com/p1968625
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال