ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پروین آقامحمدپور، حدیده معبودی، نرگس جوادزاده، (1398). تاثیر استرس شوری بر میزان رشد، پارامترهای خون شناسی و بازماندگی بچه ماهیان شیربت Arabibarbus grypus، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 12(2)، 13-27. magiran.com/p1968629
P. Agamohammad Poor¹, H. Mabudi, N. Javadzadeh, (2019). The Effects of Salinity Stress on Growth Rate, Hematological Parameters and Survivability in Shirbot Fingerlings(Arabibarbus grypus), Journal of Animal Physiology and Development, 12(2), 13-27. magiran.com/p1968629
پروین آقامحمدپور، حدیده معبودی، نرگس جوادزاده، تاثیر استرس شوری بر میزان رشد، پارامترهای خون شناسی و بازماندگی بچه ماهیان شیربت Arabibarbus grypus. نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 1398؛ 12(2): 13-27. magiran.com/p1968629
P. Agamohammad Poor¹, H. Mabudi, N. Javadzadeh, The Effects of Salinity Stress on Growth Rate, Hematological Parameters and Survivability in Shirbot Fingerlings(Arabibarbus grypus), Journal of Animal Physiology and Development, 2019; 12(2): 13-27. magiran.com/p1968629
پروین آقامحمدپور، حدیده معبودی، نرگس جوادزاده، "تاثیر استرس شوری بر میزان رشد، پارامترهای خون شناسی و بازماندگی بچه ماهیان شیربت Arabibarbus grypus"، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری 12، شماره 2 (1398): 13-27. magiran.com/p1968629
P. Agamohammad Poor¹, H. Mabudi, N. Javadzadeh, "The Effects of Salinity Stress on Growth Rate, Hematological Parameters and Survivability in Shirbot Fingerlings(Arabibarbus grypus)", Journal of Animal Physiology and Development 12, no.2 (2019): 13-27. magiran.com/p1968629
پروین آقامحمدپور، حدیده معبودی، نرگس جوادزاده، (1398). 'تاثیر استرس شوری بر میزان رشد، پارامترهای خون شناسی و بازماندگی بچه ماهیان شیربت Arabibarbus grypus'، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 12(2)، صص.13-27. magiran.com/p1968629
P. Agamohammad Poor¹, H. Mabudi, N. Javadzadeh, (2019). 'The Effects of Salinity Stress on Growth Rate, Hematological Parameters and Survivability in Shirbot Fingerlings(Arabibarbus grypus)', Journal of Animal Physiology and Development, 12(2), pp.13-27. magiran.com/p1968629
پروین آقامحمدپور؛ حدیده معبودی؛ نرگس جوادزاده. "تاثیر استرس شوری بر میزان رشد، پارامترهای خون شناسی و بازماندگی بچه ماهیان شیربت Arabibarbus grypus". نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 12 ،2 ، 1398، 13-27. magiran.com/p1968629
P. Agamohammad Poor¹; H. Mabudi; N. Javadzadeh. "The Effects of Salinity Stress on Growth Rate, Hematological Parameters and Survivability in Shirbot Fingerlings(Arabibarbus grypus)", Journal of Animal Physiology and Development, 12, 2, 2019, 13-27. magiran.com/p1968629
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال