ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا طاعتی، سید محمد صلواتیان، صاحبعلی قربانی، فائزه دشتیاری، (1398). تاثیر جایگزینی نسبی گلوتن گندم بجای پودر ماهی بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه ماهی سفید (Rutilus kutum)، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 12(2)، 39-49. magiran.com/p1968634
R. Taati, S.M. Salavatian, S.A. Ghorbani, F. Dashtiari, (2019). Effect of Partial Replacing Fish Meal with Wheat Gluten on Growth Indices and Carcass Composition of Caspian Kutum (Rutilus Kutum), Journal of Animal Physiology and Development, 12(2), 39-49. magiran.com/p1968634
رضا طاعتی، سید محمد صلواتیان، صاحبعلی قربانی، فائزه دشتیاری، تاثیر جایگزینی نسبی گلوتن گندم بجای پودر ماهی بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه ماهی سفید (Rutilus kutum). نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 1398؛ 12(2): 39-49. magiran.com/p1968634
R. Taati, S.M. Salavatian, S.A. Ghorbani, F. Dashtiari, Effect of Partial Replacing Fish Meal with Wheat Gluten on Growth Indices and Carcass Composition of Caspian Kutum (Rutilus Kutum), Journal of Animal Physiology and Development, 2019; 12(2): 39-49. magiran.com/p1968634
رضا طاعتی، سید محمد صلواتیان، صاحبعلی قربانی، فائزه دشتیاری، "تاثیر جایگزینی نسبی گلوتن گندم بجای پودر ماهی بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه ماهی سفید (Rutilus kutum)"، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری 12، شماره 2 (1398): 39-49. magiran.com/p1968634
R. Taati, S.M. Salavatian, S.A. Ghorbani, F. Dashtiari, "Effect of Partial Replacing Fish Meal with Wheat Gluten on Growth Indices and Carcass Composition of Caspian Kutum (Rutilus Kutum)", Journal of Animal Physiology and Development 12, no.2 (2019): 39-49. magiran.com/p1968634
رضا طاعتی، سید محمد صلواتیان، صاحبعلی قربانی، فائزه دشتیاری، (1398). 'تاثیر جایگزینی نسبی گلوتن گندم بجای پودر ماهی بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه ماهی سفید (Rutilus kutum)'، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 12(2)، صص.39-49. magiran.com/p1968634
R. Taati, S.M. Salavatian, S.A. Ghorbani, F. Dashtiari, (2019). 'Effect of Partial Replacing Fish Meal with Wheat Gluten on Growth Indices and Carcass Composition of Caspian Kutum (Rutilus Kutum)', Journal of Animal Physiology and Development, 12(2), pp.39-49. magiran.com/p1968634
رضا طاعتی؛ سید محمد صلواتیان؛ صاحبعلی قربانی؛ فائزه دشتیاری. "تاثیر جایگزینی نسبی گلوتن گندم بجای پودر ماهی بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه ماهی سفید (Rutilus kutum)". نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 12 ،2 ، 1398، 39-49. magiran.com/p1968634
R. Taati; S.M. Salavatian; S.A. Ghorbani; F. Dashtiari. "Effect of Partial Replacing Fish Meal with Wheat Gluten on Growth Indices and Carcass Composition of Caspian Kutum (Rutilus Kutum)", Journal of Animal Physiology and Development, 12, 2, 2019, 39-49. magiran.com/p1968634
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال