ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریده ریکی، محمد سوداگر، حامد پاک نژاد، سیامک یوسفی سیاهکلرودی، (1398). تاثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره غذایی بر شاخص های رشد و عملکرد تولیدمثلی ماهی زبرا (Danio rerio)، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 12(2)، 51-62. magiran.com/p1968639
F. Riki, M. Sudagar, H. Paknejad, S. Yousefi Siyahkalrudy, (2019). The Effect of Different Levels of Dietary Protein and Lipid on Growth Indices and Reproductive Performance in Zebra Fish (Danio rerio), Journal of Animal Physiology and Development, 12(2), 51-62. magiran.com/p1968639
فریده ریکی، محمد سوداگر، حامد پاک نژاد، سیامک یوسفی سیاهکلرودی، تاثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره غذایی بر شاخص های رشد و عملکرد تولیدمثلی ماهی زبرا (Danio rerio). نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 1398؛ 12(2): 51-62. magiran.com/p1968639
F. Riki, M. Sudagar, H. Paknejad, S. Yousefi Siyahkalrudy, The Effect of Different Levels of Dietary Protein and Lipid on Growth Indices and Reproductive Performance in Zebra Fish (Danio rerio), Journal of Animal Physiology and Development, 2019; 12(2): 51-62. magiran.com/p1968639
فریده ریکی، محمد سوداگر، حامد پاک نژاد، سیامک یوسفی سیاهکلرودی، "تاثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره غذایی بر شاخص های رشد و عملکرد تولیدمثلی ماهی زبرا (Danio rerio)"، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری 12، شماره 2 (1398): 51-62. magiran.com/p1968639
F. Riki, M. Sudagar, H. Paknejad, S. Yousefi Siyahkalrudy, "The Effect of Different Levels of Dietary Protein and Lipid on Growth Indices and Reproductive Performance in Zebra Fish (Danio rerio)", Journal of Animal Physiology and Development 12, no.2 (2019): 51-62. magiran.com/p1968639
فریده ریکی، محمد سوداگر، حامد پاک نژاد، سیامک یوسفی سیاهکلرودی، (1398). 'تاثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره غذایی بر شاخص های رشد و عملکرد تولیدمثلی ماهی زبرا (Danio rerio)'، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 12(2)، صص.51-62. magiran.com/p1968639
F. Riki, M. Sudagar, H. Paknejad, S. Yousefi Siyahkalrudy, (2019). 'The Effect of Different Levels of Dietary Protein and Lipid on Growth Indices and Reproductive Performance in Zebra Fish (Danio rerio)', Journal of Animal Physiology and Development, 12(2), pp.51-62. magiran.com/p1968639
فریده ریکی؛ محمد سوداگر؛ حامد پاک نژاد؛ سیامک یوسفی سیاهکلرودی. "تاثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره غذایی بر شاخص های رشد و عملکرد تولیدمثلی ماهی زبرا (Danio rerio)". نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 12 ،2 ، 1398، 51-62. magiran.com/p1968639
F. Riki; M. Sudagar; H. Paknejad; S. Yousefi Siyahkalrudy. "The Effect of Different Levels of Dietary Protein and Lipid on Growth Indices and Reproductive Performance in Zebra Fish (Danio rerio)", Journal of Animal Physiology and Development, 12, 2, 2019, 51-62. magiran.com/p1968639
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال