ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی حسین هاشمی علیا، رضا شاپوری، محمدرضا اسرافیلی، (1398). بررسی اثر ضد میکروبی و التیام بخشی عصاره های مختلف گزنه، باباآدم و بلاغ اوتی به همراه سیلور سولفادیازین بر روی عفونت سوختگی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در موش، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 12(2)، 63-71. magiran.com/p1968641
A.H. Hashemi, R.Shapouri, M. R.Esrafili, (2019). Antimicrobial and Healing EffectBurdock and Nasturtium of Nettle, Extracts With Silver Sulfadiazine on Burn Infections of Staphylococcus aurous, Journal of Animal Physiology and Development, 12(2), 63-71. magiran.com/p1968641
علی حسین هاشمی علیا، رضا شاپوری، محمدرضا اسرافیلی، بررسی اثر ضد میکروبی و التیام بخشی عصاره های مختلف گزنه، باباآدم و بلاغ اوتی به همراه سیلور سولفادیازین بر روی عفونت سوختگی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در موش. نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 1398؛ 12(2): 63-71. magiran.com/p1968641
A.H. Hashemi, R.Shapouri, M. R.Esrafili, Antimicrobial and Healing EffectBurdock and Nasturtium of Nettle, Extracts With Silver Sulfadiazine on Burn Infections of Staphylococcus aurous, Journal of Animal Physiology and Development, 2019; 12(2): 63-71. magiran.com/p1968641
علی حسین هاشمی علیا، رضا شاپوری، محمدرضا اسرافیلی، "بررسی اثر ضد میکروبی و التیام بخشی عصاره های مختلف گزنه، باباآدم و بلاغ اوتی به همراه سیلور سولفادیازین بر روی عفونت سوختگی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در موش"، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری 12، شماره 2 (1398): 63-71. magiran.com/p1968641
A.H. Hashemi, R.Shapouri, M. R.Esrafili, "Antimicrobial and Healing EffectBurdock and Nasturtium of Nettle, Extracts With Silver Sulfadiazine on Burn Infections of Staphylococcus aurous", Journal of Animal Physiology and Development 12, no.2 (2019): 63-71. magiran.com/p1968641
علی حسین هاشمی علیا، رضا شاپوری، محمدرضا اسرافیلی، (1398). 'بررسی اثر ضد میکروبی و التیام بخشی عصاره های مختلف گزنه، باباآدم و بلاغ اوتی به همراه سیلور سولفادیازین بر روی عفونت سوختگی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در موش'، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 12(2)، صص.63-71. magiran.com/p1968641
A.H. Hashemi, R.Shapouri, M. R.Esrafili, (2019). 'Antimicrobial and Healing EffectBurdock and Nasturtium of Nettle, Extracts With Silver Sulfadiazine on Burn Infections of Staphylococcus aurous', Journal of Animal Physiology and Development, 12(2), pp.63-71. magiran.com/p1968641
علی حسین هاشمی علیا؛ رضا شاپوری؛ محمدرضا اسرافیلی. "بررسی اثر ضد میکروبی و التیام بخشی عصاره های مختلف گزنه، باباآدم و بلاغ اوتی به همراه سیلور سولفادیازین بر روی عفونت سوختگی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در موش". نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 12 ،2 ، 1398، 63-71. magiran.com/p1968641
A.H. Hashemi; R.Shapouri; M. R.Esrafili. "Antimicrobial and Healing EffectBurdock and Nasturtium of Nettle, Extracts With Silver Sulfadiazine on Burn Infections of Staphylococcus aurous", Journal of Animal Physiology and Development, 12, 2, 2019, 63-71. magiran.com/p1968641
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال