ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیرین حامدی، ایمان ناصری فرد، هادی ابراهیمی، مریم عضدی، (1398). اثرات دوره های گرسنگی طولانی مدت بر ساختار بافت کبد و روده در تاس ماهیان سیبری (Acipenser baeri)، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 12(2)، 73-83. magiran.com/p1968644
Sh. Hamedi, I. Naserfard, H. Ebrahimi, M. Azodi, (2019). Effects of Long-Term Starvation on Structure of Liver and Intestine Tissue in Siberian Sturgeon, Acipenser baeri, Journal of Animal Physiology and Development, 12(2), 73-83. magiran.com/p1968644
شیرین حامدی، ایمان ناصری فرد، هادی ابراهیمی، مریم عضدی، اثرات دوره های گرسنگی طولانی مدت بر ساختار بافت کبد و روده در تاس ماهیان سیبری (Acipenser baeri). نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 1398؛ 12(2): 73-83. magiran.com/p1968644
Sh. Hamedi, I. Naserfard, H. Ebrahimi, M. Azodi, Effects of Long-Term Starvation on Structure of Liver and Intestine Tissue in Siberian Sturgeon, Acipenser baeri, Journal of Animal Physiology and Development, 2019; 12(2): 73-83. magiran.com/p1968644
شیرین حامدی، ایمان ناصری فرد، هادی ابراهیمی، مریم عضدی، "اثرات دوره های گرسنگی طولانی مدت بر ساختار بافت کبد و روده در تاس ماهیان سیبری (Acipenser baeri)"، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری 12، شماره 2 (1398): 73-83. magiran.com/p1968644
Sh. Hamedi, I. Naserfard, H. Ebrahimi, M. Azodi, "Effects of Long-Term Starvation on Structure of Liver and Intestine Tissue in Siberian Sturgeon, Acipenser baeri", Journal of Animal Physiology and Development 12, no.2 (2019): 73-83. magiran.com/p1968644
شیرین حامدی، ایمان ناصری فرد، هادی ابراهیمی، مریم عضدی، (1398). 'اثرات دوره های گرسنگی طولانی مدت بر ساختار بافت کبد و روده در تاس ماهیان سیبری (Acipenser baeri)'، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 12(2)، صص.73-83. magiran.com/p1968644
Sh. Hamedi, I. Naserfard, H. Ebrahimi, M. Azodi, (2019). 'Effects of Long-Term Starvation on Structure of Liver and Intestine Tissue in Siberian Sturgeon, Acipenser baeri', Journal of Animal Physiology and Development, 12(2), pp.73-83. magiran.com/p1968644
شیرین حامدی؛ ایمان ناصری فرد؛ هادی ابراهیمی؛ مریم عضدی. "اثرات دوره های گرسنگی طولانی مدت بر ساختار بافت کبد و روده در تاس ماهیان سیبری (Acipenser baeri)". نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 12 ،2 ، 1398، 73-83. magiran.com/p1968644
Sh. Hamedi; I. Naserfard; H. Ebrahimi; M. Azodi. "Effects of Long-Term Starvation on Structure of Liver and Intestine Tissue in Siberian Sturgeon, Acipenser baeri", Journal of Animal Physiology and Development, 12, 2, 2019, 73-83. magiran.com/p1968644
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال