ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر سالاری، علی ماروسی، (1397). بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط زعفران کاران (مطالعه موردی: روستاهای منطقه تربت حیدریه)، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 5(4)، 531-547. magiran.com/p1968919
Amir Salari , Ali Maroosi, (2018). Survey The Factors Affecting Adoption of Information and Communication Technology by Saffron Farmer (Case Study: Rurals of Torbat Heydareih Region), Rural Development Strategies, 5(4), 531-547. magiran.com/p1968919
امیر سالاری، علی ماروسی، بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط زعفران کاران (مطالعه موردی: روستاهای منطقه تربت حیدریه). نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1397؛ 5(4): 531-547. magiran.com/p1968919
Amir Salari , Ali Maroosi, Survey The Factors Affecting Adoption of Information and Communication Technology by Saffron Farmer (Case Study: Rurals of Torbat Heydareih Region), Rural Development Strategies, 2018; 5(4): 531-547. magiran.com/p1968919
امیر سالاری، علی ماروسی، "بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط زعفران کاران (مطالعه موردی: روستاهای منطقه تربت حیدریه)"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 5، شماره 4 (1397): 531-547. magiran.com/p1968919
Amir Salari , Ali Maroosi, "Survey The Factors Affecting Adoption of Information and Communication Technology by Saffron Farmer (Case Study: Rurals of Torbat Heydareih Region)", Rural Development Strategies 5, no.4 (2018): 531-547. magiran.com/p1968919
امیر سالاری، علی ماروسی، (1397). 'بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط زعفران کاران (مطالعه موردی: روستاهای منطقه تربت حیدریه)'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 5(4)، صص.531-547. magiran.com/p1968919
Amir Salari , Ali Maroosi, (2018). 'Survey The Factors Affecting Adoption of Information and Communication Technology by Saffron Farmer (Case Study: Rurals of Torbat Heydareih Region)', Rural Development Strategies, 5(4), pp.531-547. magiran.com/p1968919
امیر سالاری؛ علی ماروسی. "بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط زعفران کاران (مطالعه موردی: روستاهای منطقه تربت حیدریه)". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 5 ،4 ، 1397، 531-547. magiran.com/p1968919
Amir Salari ; Ali Maroosi. "Survey The Factors Affecting Adoption of Information and Communication Technology by Saffron Farmer (Case Study: Rurals of Torbat Heydareih Region)", Rural Development Strategies, 5, 4, 2018, 531-547. magiran.com/p1968919
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال