ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا اصلانی، الهام قلیزاده، هادی قبادی، افشان شرقی، حسن قبادی، (1398). ارتباط امتیاز پرسشنامه تشخیصی بیماری انسدادی مزمن ریوی با شدت انسداد راه های هوایی در بیماران COPD، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 19(71)، 41-52. magiran.com/p1968952
MohammadReza Aslani, Elham Gholizadeh, Hadi Ghobadi, Afshan Sharghi, Hassan Ghobadi, (2019). The Relationship between the Severity of Airway Obstruction and COPD Diagnostic Questionnaire Score in COPD Patients, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 19(71), 41-52. magiran.com/p1968952
محمدرضا اصلانی، الهام قلیزاده، هادی قبادی، افشان شرقی، حسن قبادی، ارتباط امتیاز پرسشنامه تشخیصی بیماری انسدادی مزمن ریوی با شدت انسداد راه های هوایی در بیماران COPD. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1398؛ 19(71): 41-52. magiran.com/p1968952
MohammadReza Aslani, Elham Gholizadeh, Hadi Ghobadi, Afshan Sharghi, Hassan Ghobadi, The Relationship between the Severity of Airway Obstruction and COPD Diagnostic Questionnaire Score in COPD Patients, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 2019; 19(71): 41-52. magiran.com/p1968952
محمدرضا اصلانی، الهام قلیزاده، هادی قبادی، افشان شرقی، حسن قبادی، "ارتباط امتیاز پرسشنامه تشخیصی بیماری انسدادی مزمن ریوی با شدت انسداد راه های هوایی در بیماران COPD"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 19، شماره 71 (1398): 41-52. magiran.com/p1968952
MohammadReza Aslani, Elham Gholizadeh, Hadi Ghobadi, Afshan Sharghi, Hassan Ghobadi, "The Relationship between the Severity of Airway Obstruction and COPD Diagnostic Questionnaire Score in COPD Patients", Journal of Ardabil University of Medical Sciences 19, no.71 (2019): 41-52. magiran.com/p1968952
محمدرضا اصلانی، الهام قلیزاده، هادی قبادی، افشان شرقی، حسن قبادی، (1398). 'ارتباط امتیاز پرسشنامه تشخیصی بیماری انسدادی مزمن ریوی با شدت انسداد راه های هوایی در بیماران COPD'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 19(71)، صص.41-52. magiran.com/p1968952
MohammadReza Aslani, Elham Gholizadeh, Hadi Ghobadi, Afshan Sharghi, Hassan Ghobadi, (2019). 'The Relationship between the Severity of Airway Obstruction and COPD Diagnostic Questionnaire Score in COPD Patients', Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 19(71), pp.41-52. magiran.com/p1968952
محمدرضا اصلانی؛ الهام قلیزاده؛ هادی قبادی؛ افشان شرقی؛ حسن قبادی. "ارتباط امتیاز پرسشنامه تشخیصی بیماری انسدادی مزمن ریوی با شدت انسداد راه های هوایی در بیماران COPD". مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 19 ،71 ، 1398، 41-52. magiran.com/p1968952
MohammadReza Aslani; Elham Gholizadeh; Hadi Ghobadi; Afshan Sharghi; Hassan Ghobadi. "The Relationship between the Severity of Airway Obstruction and COPD Diagnostic Questionnaire Score in COPD Patients", Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 19, 71, 2019, 41-52. magiran.com/p1968952
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال